Туристическо пътуване с обща цена

пътуването и завършва с появата на брошурата (каталога, проспекта) или друг вид средства за представяне и рекламиране на неговата програма.

“Организирането на туристическото пътуване, независимо от неговия характер и разновидност, се осъществява в три условно разграничени етапа:

  • определяне на основните технико-организационни елементи на продукта и неговите количествени и качествени параметри;

  • установяване величините на икономическите елементи на продукта (калкулиране на цените);

  • подготовка и разпространение (рекламиране) на цялостната програма за туристическите пътувания на туроператора”.

Първия етап може да бъде определен като подготвителен. Той има за цел изготвянето на концепцията на пътуването. В съдържателно отношение включва проучвателна работа, конкретизирана по отношение на туристическото търсене (потенциално или реално), туристическото предлагане и конкуренцията. Тя трябва да съдейства за определянето на:

  • характера и профила на предлагането на туроператора;

  • обхвата на продукта по отношение на неговия вид, количествени, пространствени и времеви граници;

  • асортиментната структура и качествените характеристики на продукта;

  • конкретните доставчици на съставните услуги и пр.

Проучванията на търсенето имат приоритетен характер и в технологичен порядък следва да предшестват тези в останалите направления. Това е така, тъй като резултатите от тях биха могли да насочат, ограничат, конкретизират или рационализират по-нататъшната проучвателна работа на туроператора. Така например, ако се установи преобладаващо използване на отпуските от страна на потенциалната клиентела през лятото, то периодът на пътуванията ще бъде съобразен най-вече с този сезон. Ако основният потребителски мотив е свързан с


Други реферати:
Приложения и техники, изучавани по Информатика І част
Сравнение на 3 български сайта предлагащи електронна търговия
Реализация на система за информационно осигуряване на бази от данни за хранителен магазин
Сравнителна характеристика между Windows XP и Windows Vista
Проектиране на печатна платка на периферен модул с нискочестотен усилвател


Изтегли рефератаПроектиране на печатна платка на периферен модул с нискочестотен усилвател - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия