Търговски дружества-обща характеристика

Търговски дружества - обща характеристика”Търговски дружества, същност и видове;

учредяване, вноски

Първообразът на сегашните търговски дружества се появява през Сред­но­вековието с наименованието “коменда”. Тази дружествена форма по­ставя началото на командитното дружество. Върху друга основа и за задово­ля­ва­не на друг вид нужди са оформени основите на сегашното събирателно дру­же­­ство, а именно да се действа от общо име и за обща сметка. Така се изгра­ж­дат дружествените форми на личността. С развитието на капи­тали­сти­че­ските сто­пански отношения особено в началото на 18 век, възникват фигу­ри­те на акцио­нерните дружества. Техния произход е всъщност още от 13 столе­тие от Генуа, където се сформират първите сдружения на капитали. Основната идея според конкретната нужда е била - без да е необходимо лично участие и делова функ­ция чрез труд на съдружниците, да се създаде дружествена организация, осно­вана на общия капитал. През края на 19 век в Германия е създадена още една нова форма - ООД, при която отговорността на съдружниците е гаран­ти­рана поотделно и независимо. С това се постига голяма независимост на съдружниците и доста гъвкава форма за контакти в стопанския обмен.

Общото на всички дружествени форми на търговското право се опре­де­лят с една дефиниция: Търговско дружество по смисъла на търговския закон (ТЗ) е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Анализът на това определение в чл. 63 от ТЗ дава осно­­вание за извличане на следните елементи на понятието - търговско друже­ство:

  1. то е обединяване, което се постига със сключване на договор за дружество, многостранен по своя характер;

  2. то е с две или повече лица, т.е. физически или юридически лица, физическите да са дееспособни;

  3. целта дружеството е за извършване на търговски сделки, за разлика от гражданското дружество - чл. 357 от закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

  4. дружеството се изгражда върху общи средства, т.е. общи капитали.

Търговските дружества (всички) са юридически лица (чл. 63 от ТЗ). Търговските дружества са търговски с смисъл - търговци по чл. 1 от същия закон. По българското право не може да има търговски дружества без юри­ди­ческа личност - без да имат юридическо лице.

Видове търговски дружества са: събирателно, командитно, акционе­р­но, командитно с акции и дружество и ограничена отговорност.


Други реферати:
Хотели
Теория на двигателите с вътрешно горене
Въпроси по електроника
Обратни връзки в усилвателите
Микроелектроника-основни направления, терминология и класификация на интегралните схеми


Изтегли рефератаМикроелектроника-основни направления, терминология и класификация на интегралните схеми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия