Търговски сделки-пищови

ТСбиват:относителни и уредени. Видове:пок на ст с цел п-п;п-п на собст пр-во на т-ц;пок на ЦК с цел п-п;търг предпр-во и посредн-во; комисионни,спедиционни и превоз сдел;З сдел; банк и вал сдел;менителн,запис на зап и чекове; сдел с интел собств;хотелиерски,турист,инф-ни.

В зав от волеиз:едностр, двустр ТС

В зав от основанието:каузални,абстрактни

В зав от насрещ престация: възмездни,безвъз

В зав от пис фор:формални и неформални

Концесуални и реални

В зав от ясн на облаг:комутативни,алтернатив

3 осн етапа наТС: подготовка, скл и изпълн.

Оферти: твърда и свободна

Видове док

  1. Товарни – морски коносамент-чист или със забележки(ЦК, к служи като разп за приетите ст,превозен д-р,ст-во-разпоредителен док);капит разписки(разп за пол ст,дава пр за пол на конос); деливъри ордер(дава пр наФЛ да се разпор съ ст); дохова разп(за прием на ст на отправното прист, изд се от превозв);товарит-ца(изд се на отправ гара като док за скл превозен д-р)

  2. Търговски – ТФ(при вс ТС,не носи пр в/у ст); консулскаФ(попъл се от продав и се завер в конс служ на стр на купув);проформаФ(писм предлож

  3. Митнич и застр док – Мманифест(предст се от превозв,служи за обмит ил освоб на ст на гран пункт);ТИР карнет(м/унар М док, изд се от ганатираща асоц,одобр от митн власти на терит п/з к се превоз ст);удост за изн и вн на ст(разр из ил вн на ст за опр пер вр);Мдеклар-я(поп се при вс мин на гран с опр кръг ст);Зполица(удостовер застр на ст);абонаментна Зполица(покрива З закрила);Зсертиф(З-ля удостов скл на З д-р); З рейсова полица(покр рискове за 1 рейс)

  4. Док за кол,кач и произх – опъковъч лист; спецификация(подр опис на ст);талиманска бележка(подп се от 2л и удост бр,кол,кач на ст при товар и разтов);серт за кач;ветеринар серт; фито-санит серт; серт за произх.

НИособености:неподв;изв на р-ди за трансп,Е, съобщ, водосн;вис трайност,дъл ик живот; неидентичност;вис ст-ст; свет паз влияе слабо.

НИкритерии заДМА:х-ки наДМА;да се изчис надеждно ст-ста на А;продав да очак да пол ик изгоди св с А.

Инвест им:НИ,к се държи за пол на лих или ув ст-ста на к-ла.ИИносят изгод от полз им от 3ти Л (земя с цел ув на к-ла ч/з генерир на дох; земя за неопр бъд използ;сгради,давани по опер лизинги)

комисТС – технол процес:скл на сдел с 3тиЛ; прех на резулт от реализТС на комитента;заплащ на р на комисионната услуга

Ик знач на КТС:к-ра поема по-мал риск,КТС дават възм за ефект комерсиализир на усл,А осъществяване - шир делови контакти

Предимства за комитента:по-сил ик позиции при упр-то на дост и продаж;повече вр с 3та стр,използвайки тези на к-ра;доп усл от к-ра.

Доп усл на к-ра:предост на инф за конюнк на паз, разраб на прогнози за SiD,трансп на ст, орг на застр и митнич обслуж, сервиз и монтаж, дообраб, разфасовка,опаковка и др.

Предим за 3-та стр:по-лес реализир на ТС;

Рискове за к-ра:да не пол комис,да не участ в разпр на доп печ,да бъде конкурир от др посредн

Риск за к-та:да реализ по-нис ик ефективност;к-ра да скл д-р с 3та стр;к-ра да предост невярна инф;к-ра да раб за конкур;к-ра да не пази фир тай

Вид риск:пол;трансферни;фабрични;вал;трансп


Франчайзинг-възмездно предав от една фир на др фир да изп ней марка,технолог за опр пер от вр с/у заплащане

От м-гова гл т-франч е метод за орг-я на пласмента на ст и усл-канал за реализация

От гл т на менидж-Ф е фор на предп-во и метод за шир експанзия на чужд паз,ч/з налаг на утвърд продукт.

Стр по ФТС-франч-дател/получател

ФормиФ-стоковФ,произвФ;бизнес форматФ(куп се цялостната бизнес концепция)МрежиФ(принц на равенството и поддръжката;успехите на партн в мрежата я развиват, а неусп се отраз на др уч.

Зад-я на Ф-дателя:предост пакета от техн и технолог докум-я и инструкции за прилож им; да издаде лицензия;регистрира д-ра;контрол кач на ст и усл;подпом Фпол при паз проуч и рекл; консултир и обуч на персонала

Зад-я на Ф-пол:да изп пакета от Фправа при орг на бизн;да дост кач на произв прод;спазва инструкц и указан на Фдателя;да пази конфиден търг инф;да осигур посоч в д-ра прод-я на паз; да запл договор р;да осигур дост до пр-вото и док-тацията на Фдателя

ТС с интел собст:п-п;лицензиране-те имат немат и уникал х-р.

Лицензиране:дав на разреш от собств на инт прод на др Л изп прод при опр усл,без да се отчужд собств-стта в/у инт прод-лицензионен д-р

Зад-я на лицензиара:да предост пр на полз в/у инт собст и да даде необх инф и техн помощ

Зад-я на лицензиата:да изп предост му права и да заплаща вноските

Клаузи по д-ра:стр,тех сфера на прилож,вид лицензия,предм,изм и подобр на предм,р и нач на плащ,обуч и тех помощ,гаранции и отговор-ности,срок на действие и прекратяване.

Видове:спор V на предост права:проста лиц-я (най-гол огранич-я-ког паз е дост гол да бъде обх от няк фир);изключителна(без възм на др фир да уч на дад паз);пълна(прех на вс права и няма пр да изп инт прод)

Спор прав закрила на об на лиц-ята:патентна безпатентна(ноу-хау) и смесена

Спор начина на компенсир:компенс на възнагр с пари,с резултатна прод-я,ч/з предост на насрещна лицензия(крослицензиране)

Ползи за лиц-ра:печ от комерс на патент пр-во; запаз собств в/у интел прод; продава знания и ноу-хау, които са непродаваеми без лиз д-р

Ползи за лицензиата:спест вр и ср-ва за проучв; компенс липс на опит и знания.
Лизингови сделки- се обяснява в 3 аспекта:

1-вид търг. сд.-при тази сд. се създава определен бизнес, а самата сд. е съглашение със собственика на имущ. да се предостави на друга страна с/у определен срок и цена. Обект на ЛС е функцията по стопанисване и използване на А

2-ЛС може да са приети като вид т Кт, защото в мом на пол лиз-пол-ля не плаща тази вещ. Реализира доход без да притеж тази вещ.

3 –Лиз създ дох за три стр-стр к пол вещите, стр к закуп и предост на 3та стр и 3тастр,к получава и използ вещите.Сдел е лиз-во посредни-чество

Приключ на ЛС:1след изтичане на срока получателя връща веща.2след изтичане на срока заплаща остатъчната стойност и закупува ваща. 3-връщане на използваната и получаване на нова от същия вид или друга модификация. Особености1При ЛС се извлича фин изгода като пол-то започва преди да е изплат пъл р. 2Осигур се покритие м/у вноски по договор и ам-ните отчисления, които лиз-дат вкл в ст-та на вноските. 3Лиз-дат се обезпеч на баз на това че не прехвър собствеността.4на лице са Кти и продажби на отношение. В ЛС участват три страни:1-доставчика на вещ.2-лизингопол3-лиз-датЛС могат да осъщ и самите пр-ли на вещите.

Лиз форми-1-в зав от об-лизинга обхваща ново обор. или вече използвано.

2-в зав от V на предост усл-пълно сервизен лизинг и лизинг при който предавателя приема пълното обслужване вкл ремонти и застраховки. Частично сервизен лиз-разпр на обслужването на предост вещи. Нетен лизинг-пол-ля приема вс функции по поддържане на пол вещи.Лизингово потдържане-лизингодат поема поддържането.

3-в зависимост от срока:рентинг -отдаване в лизинг от няколко часа до няколко месеца. Хаеринг –в този случай продължителността на сделката е от 1 до 3 години.

Двете най-разпространени форми са финансов и оперативен лизинг Фин-при него при предавателя веща се превръща във финансовА,а в пол-ля веща се показва като чуждА. При ФЛ срока на ползване съвп със срока на активния ик живот на вещта.Лизингопол освен плащ на внос поема задълж да плаща всички данъци и такси съпътсващи неговото използване.

Оперативен лизинг -той обхв по-кратък пер от вр.Веща може да бъде предост няколко пъти на разл получатели

Правни и финансови аспекти на лизинга-Всяка една лизингова сделка се оформя чрез договор за лизинг. Той е специфичен вид договор- двустранен и възмезден. Елементи на договор за лизинг -1- страни; 2 –предмет; 3- срок; Задължения на лизингодател-1-да придобие веща ,която ще отдава чрез лизинг; 2-да осигури свободен достъп на лизингополучателя да веща;3-да не прехвъля собствеността на лизингополучателя до източане на срока; 4- заплащането на остаръчната стойност на веща. Задължения на лизингополучателя-1-да приеме веща и да я използва по предназначение;2-да потдържа веща и да поеме риска от използването й;3- да полага грижа на добър стопанин; 4-да плаща лизинговата вноса в срок;5-да върне веща след изтичане на срока на договора или да я придобие като заплати остатъчната й стойност.


Франчайзинг-Търговска сделка съдържаща условия за организация и и управление на бизнес чрез откупени права на ползване търговска марка, фирмен знак и технология.

Други реферати:
Населението
Молдова
Многоликата тундра
Гърция-реферат
Крепостите в България


Изтегли рефератаКрепостите в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия