Търговско право-тест

1

брой точки:
1/1

Търговец по смисъла на Търговския закон е:

Отговор:  

a. всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което упражнява търговска дейност (сделки);


b. всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което упражнява дейност в свой частен интерес, с цел извличане на печалба;


c. всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което по занятие, с цел извличане на печалба, извършва търговска дейност;


d. всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което по занятие с цел извличане на печалба сключва някоя (някои), посочени в закона сделки

 
Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


2

брой точки:
1/1

Търговец-публично предприятие е:

Отговор:  

a. държавно и общинско предприятие под форма на търговски дружества и не такива;

 

b. държавни предприятия;


c. неправителствени организации;


d. национални държавни и международни съглашения;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


3

брой точки:
1/1

Търговските дружества, с оглед стопанската им организация, са:

Отговор:  

a. на личността и капитала;

 

b. персонални и личностни;


c. дялови и бездялови;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.4

брой точки:
1/1

Основанията за обявяване на учреденото дружество за недействително са:

Отговор:  

a. липса на учредителен договор или несъставянето му в предписаната от закона форма; дружеството е вписано не от съда по седалището му; не са спазени изискванията за броя на учредителите; предметът на дейност - противоречи на закона и добрите нрави;учредителният договор или уставът не съдържат определения брой задължителни реквизити; не е внесена предписаната от закона част от капитала; в учредяването са участвали по-малък брой дееспособни лица;

 

b. дружеството е вписано не от съда по седалището му и в учредяването са участвали по-малък брой дееспособни физически и/или юридически лица;


c. не е внесена предписаната от закона част от капитала и не е спазена предписаната от закона форма на учредителните документи;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


5

брой точки:
1/1

Непаричните вноски в ООД, АД, КДА се оценяват от:

Отговор:  

a. 3 независими вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши регистрацията на дружеството, по искане на вносителя;

 

b. 3 независими вещи лица, назначени от вносителя;


c. вещи лица, назначени от независим съд;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


6

брой точки:
1/1

При неизпълнение на задължението за вноска съдружникът може да бъде изключен от дружеството по решение на:

Отговор:  

a. общото събрание на съдружниците;

 

b. управителя или управителния и надзорния съвет;


c. управителя и регистърния съд;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


7

брой точки:
1/1

Събирателното дружество се различава от командитното по:

Отговор:  

a. броя на съдружниците;


b. учредителите;


c. управлението;


d. отговорността на съдружниците и управлението;

 
Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


8

брой точки:
0/1

Вътрешните правоотношения в Командитното дружество са:

Отговор:  

a. отношения между всички съдружници, трети лица и КД;

 

b. отношения между комплементариите, командитистите, трети лица и КД;


c. отношения между всички съдружници, между комплементариите, между командитистите, между комплементариите и командитистите, между всички съдружници и КД;

Грешно

Точки за този отговор: 0/1.


9

брой точки:
1/1

Минималният размер на капитала на ООД е:

Отговор:  

a. 5000,00 лв.;

 

b. 50 000, 00 лв.;


c. 15 000,00 лв.;


d. 10 000, 00 лв.;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


10

брой точки:
0/1

Съдружникът в ООД притежава дружествен дял:

Отговор:  

a. един;


b. три;


c. броят е в зависимост от направените вноски;

 
Грешно

Точки за този отговор: 0/1.


11

брой точки:
1/1

Системите за учредяване на АД според ТЗ са:

Отговор:  

a. симултантна и сукцестивна;


b. симултантна;

 

c. сукцестивна;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


12

брой точки:
0/1

Правната същност на търговският регистър представлява:

Отговор:  

a. една публично достъпна книга;


b. книга, водена от съдебен орган и закрита за достъп на трети лица;


c. книга, която създава възможност за държавата да упражнява контрол върху дейността на търговеца- главно с оглед данъчното облагане;

 
Грешно

Точки за този отговор: 0/1.


13

брой точки:
0/1

"Равно третиране на акционерите" означава:

Отговор:  

a. не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас;


b. равно третиране на всички акционери;

 
Грешно

Точки за този отговор: 0/1.


14

брой точки:
1/1

Акцията има следните значения:

Отговор:  

a. материализира членството в АД, акционерния капитал и е ценна книга;

 

b. материализира членството в АД и е ценна книга;


c. материализира членството в АД и е официален документ;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


15

брой точки:
1/1

Акциите на приносител се прехвърлят чрез:

Отговор:  

a. предаване от ръка на ръка;

 

b. джиросване;


c. вписване в книгата на акционерите;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.


16

брой точки:
1/1

Стойностите на акциите са:

Отговор:  

a. номинална, емисионна, универсална;


b. емисионна и пазарна;


c. номинална, емисионна и пазарна;

 
Правилно

Точки за този отговор: 1/1.

17

брой точки:
1/1

Емисионната стойност на акцията е:

Отговор:  

a. равна на номиналната;


b. по-висока от номиналната;

 

c. по-ниска от номиналната;

Правилно

Точки за този отговор: 1/1.Други реферати:
Халит.Находище Мирово
Виенския конгрес
История на Прусия
История на Ирландия
Култът към Артемида в Тракия


Изтегли рефератаКултът към Артемида в Тракия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия