Търговското право като правен отрасъл

1.Търговското право като правен отрасъл.


Търговското право произлиза от гражданското право.Притежава особености както по отношение на предмета на правно регулиране,така и на метода на правно регулиране.Тези особености са го обособили в самостоятелен отрасъл на частното право.Счита се,че във вид близък до съвременния търговското право се е оформило през 12-13 век от новата ера в италианските градове реп.Венеция,Флоренция,Генуа.Неговият разцвет през тази епоха се свързва с успешната търговия по море,особено на венецианските търговци.В същност търговски сделки и уредбата им с правни норми е съществувала хилядолетие преди това.Такива сделки са документирани върху глинени плочки в цивилизациите на Древен Шумер,Асирия,Вавилон.

За същността на търговското право са създадени 4 теории:

-Според първата теория нар.обективна,търговското право е съвкупност от правни норми,които уреждат търговските сделки.Тази теория не държи сметка за качеството на лицата,които сключват търговските сделки.

-Според втората теория търговското право е съвкупност от правни норми,които уреждат статута на търговците.Тази теория не държи сметка за сделките,които търговците сключват.

-Според третата теория нар.смесена,която е комбинация между първите две,търговското право е съвкупност от правни норми,които уреждат статута на търговците и сделките,сключвани от търговци.Недостатък на тази теория е,че не отчита ролята на държавата в търговските отношения.

-Четвъртата теория изяснява същността на търговското право чрез неговите предмет и метод на правно регулиране.

Предмет на правно регулиране на търговското право са търговските отношения.Търговски са отношенията свързани с търговията от икономическа гледна точка.Търговията е процес при който стоките преминават от производителите към крайните потребители.Юридическото понятие търговия има по-широк обхват от икономическото.То държи сметка за това,че производството на стоки е свързано с добива на суровини и превозването им до производствените площадки.Държи сметка и за необходимостта от складови помещения.Добива на суровина,производството на стоки,транспортна дейност имат нужда от свежи капитали за своето финансиране.Те се осигуряват от банките.Рисковете при тези дейности се поемат от застрахова телите.Даденият пример далеч не изчерпва сложността и многообразието на процесите и връзките,свързани с движението на капитали в икономиката.Цялостният процес на оборота на капитали в икономиката нар.търговия от юридическа гледна точка.Отношенията,които са свързани с оборота на капитали нар.търговски.Тези отношения са предмет на правно регулиране от търговското право.Търговските отношения се уреждат


Други реферати:
Генералисимус Франциско Франко
Епоха на трансформация и господство на Европа
Епоха на трансформация и господство на Европа
Втората световна война и Потсдамската конференция
Европа, тюркските емирати в Мала Азия и османците през първата половина на 14 в.


Изтегли рефератаЕвропа, тюркските емирати в Мала Азия и османците през първата половина на 14 в. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия