Училищно законодателство

Глава трета

Глава четвърта

Глава пета

Глава шеста

 1. Какви са функциите на Закона за народната просвета като рамков закон?

 1. Регулативна, гаранционна, защитна, стимулираща и културна

 2. Обществено-политическа, нормативна, защитна и стимулираща

 3. Обществено-политическа, нормативна, комуникативна, институционална и интегративна

 4. Регулативна, гаранционна, нормативна, комуникативна и институционална

 1. Кои са формите на обучение, които училището може да организира, според Правилника за прилагане на народната просвета?

 1. Дневна, вечерна, задочна, индивидуална и дистанционна

 2. Дневна, вечерна, задочна, индивидуална и кореспондентска

 3. Дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна

 4. Дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска и дистанционна

 1. Кой сключва и прекратява договорите с директорите на общински детски градини?

 1. Министърът на образованието, младежта и науката

 2. Началникът на РИО

 3. Кметът на общината

 4. Началникът на РИО с разрешение на министърът на образованието, младежта и науката

 1. Какво включва структурата на професионалното образование и обучение, според Закона за професионалното образование и обучение?

 1. Професионално ориентиране, професионално обучение и професионално образование

 2. Професионално обучение и професионално образование

 3. Професионално ориентиране и професионално образование

 4. Професионлано ориентиране и професионално обучение

 1. Кое от изброениете НЕ е сред органите за закрила на детето, съгласно чл. 6 от Закона за закрила на детето?

 1. Дирекция „Социално подпомагане”

 2. РИО

 3. Държавна агенция за закрила на детето

 4. Министерство на вътршните работи

 1. Коя глава от Закона за закрила на детето в посветена на правата на детето?

 1. Глава пета

 2. Глава четвърта

 3. Глава трета

 4. Глава втора

 1. В кой закон се отделя особено внимание на образованието и интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности?

 1. Закон за защита срещу дискриминацията

 2. Закон за закрила на детето

 3. Закон за интеграцията на хората с увреждания

 4. Нито един от посочените

 1. В наредба №4 за предучилищното възпитание и подготовка са разработени държавните образователни изисквания в девет направлния. Кои са те?


Други реферати:
Религията на келтите
Австрийският и българският президент-сравнителноконституционен преглед
Обективно и субективно право
Общото право
Подзаконови нормативни актове


Изтегли рефератаПодзаконови нормативни актове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия