Училищно законодателство

„Български език”, „Математика”, „Социален свят”, „Природен свят”, „Изобразително изкуство”, Физическа култура”, „Музика”, „Конструктивно-технически и битови дейности”, „Игрова култура”

Български език”, „Математика”, „Социален и природен свят”, „Гражданско образование”, „Изобразително изкуство”, Физическа култура”, „Музика”, „Конструктивно-технически и битови дейности”, „Игрова култура”

Български език”, „Математика”, „Социален свят”, „Природен свят”, „Изобразително изкуство”, Физическа култура”, „Музика”, „Конструктивно-технически и битови дейности”, „Гражданско образование”

Български език”, „Математика”, „Социален и природен свят”, „Грижи за себе си и дома”, „Изобразително изкуство”, Физическа култура”, „Музика”, „Конструктивно-технически и битови дейности”, „Игрова култура”

 1. В кои часове се осъществява профилираната подготовка, съгласно чл. 15 от Наредба №6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование?

 1. В часовете за задължителна и задължителноизбираема подготовка

 2. Само в часовете за задължителна подготовка

 3. В часовете за задължителна и свободноизбираема подготовка

 4. В часовете за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка

 1. Коя наредба урежда броя на децата в групите на детските градини?

 1. Наредба №2 от 18.05.2000г. за учебното съдържание

 2. Наредба №4 за предучилищно възпитание и подготовка

 3. Наредба №7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

 4. Нито една от изброените

 1. В кой от изброените актове за образованието се предвиждат мерки срещу отпадането на ученици?

 1. Национална стратегия за продължаващо професионално обучение

 2. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)

 3. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства

 4. Национален план за интеграция на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

 1. В какъв срок от сключването на трудов договор, служителят е длъжен да постъпи на работа, ако страните не са уговорили такъв?

 1. В двуседмичен срок

 2. В едноседмичен срок

 3. В едномесечен срок

 4. В петдневен срок

 1. Срочният трудов договор не може да бъде по-дълъг от...

 1. 1 година

 2. 2 години

 3. 3 години

 4. 4 години


Други реферати:
Ботевата визия за смъртта на героя
Моята молитва
Анализационно наблюдение върху образа на Паисий Хилендарски в неговата История славянобългарская
Моята молитва-Христо Ботев
Спомен, реалност и блян (сравнителен анализ на Да се завърнеш… и Помниш ли, помниш ли)


Изтегли рефератаСпомен, реалност и блян (сравнителен анализ на Да се завърнеш… и Помниш ли, помниш ли) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия