Унищожаване на животинския свят

В днешно време живеят само една част от видовете животни, които са съществували на Земята през време на нейната еволюция.

Различни причини обуславят постоянното появяване и отмиране на видове. Ако разгледаме по-подробно някоя група животни, които могат да се отнесат с по-голяма точност към относително неголям геологичен интервал, например ледниковия период, и се ограничим с бозайниците, от които остават достатъчно добре запазени вкаменелости, ще установим постепенните изменения.

През ледниковия период Европа е била обитавана от следните животни, които днес са напълно изчезнали: вълнест носорог, мамут,пещерна мечка, саблезъб тигър, пещерен лъв, пещерна хиена, тур и гигантски елен. По същото време в Южна Америка са живели и представители от измрели родове и разреди, като Notoungulata и Litopterna, хищни торбести, саблезъб тигър, диви коне, слонове,гигантски ленивци и гигантски броненосци. Ако само за няколко хиляди години от групата на бозайниците са измрели такъв голям брой видове (повечето от тях без участието на човека), трябва да се направи извод, че една част от съвременните 1 млн. вида са застрашени от измиране, а друга част измират незабелязано и сега.

Ако приемем средната продължителност на съществуване на един животински вид за около 1 млн. години, която при големите отклонения може да се приеме като ориентировъчна, всяка година средно по един вид изчезва от лицето на Земята.

При различните групи животни се установяват периоди на подчертан разцвет, през които рязко се увеличава броят на видовете.Това са т. нар. вирентни периоди и някои автори дори използват термина експлозивно развитие, ако тези периоди се оценяват с мащабите на скоростта на еволюцията. Такъв период на разцвет са имали влечугите през мезозоя, а птиците и бозайниците през терциера. Ускоряване на развитието настъпва тогава, когато се достигне ново равнище на приспособяване, когато съответната група животни в конкурентната борба с досегашните владетели на екологичните ниши придобие надмощие или въобще заеме свободни ниши. Ускореното измиране на видове се обяснява ако не с изменения на климата и (или) на растителността, то с появяването на превъзхождащи конкуренти. Незадоволително е предположението, че групи животни и типове животни подлежат, както и самите видове, принудително и закономерно на стареене.Създаването и отмирането на видове е естествено явление — такова, каквото са раждането и смъртта на индивида.

В миналото е съществувало приблизително равновесие между новопоявил и се и измрели видове. Ако се приеме, че животни съществуват от 2 млрд. години,


Други реферати:
Развитие на електротехниката и електрониката
Производство и приложение на дървесните плочи
Производствен и технологичен процес в машиностроенето (Пищови обогатен вариант)
Инженерна икономика-функциониране на БО в пазарни условия
Стокови борси


Изтегли рефератаСтокови борси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия