Управление и контрол на проект

Тема VI

Управление и контрол на проект


1. Екип

Управлението и контрола на проекта са толкова по-добри, колкото е добро ръководството на проекта. Екипът не трябва да бъде много голям, но трябва да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи, написването на проекта, редакцията на текста, подготовката на бюджета, техническите дейности, ръководството на изпълнението. Съществен фактор за успеха на проекта са хората, които го управляват. Затова от самото начало е необходимо да вложите усилия за създаването на екип, който работи добре като цяло.Всеки негов член трябва да знае какво се очаква от него и в какъв срок трябва да осъществи задачата си. Ролите зависят от особеностите на проекта, като често две или повече длъжности се поемат от един човек. Разпределението на отговорностите в групата може да бъде следното:


Ръководител на проект

Неговите задължения включват съставяне на планове за действия, разпределяне на задачите в екипа, контрол върху изпълнението на работата и спазването на планираните интервали от време. Ръководителят обикновено е представителното лице на групата, което дава изявления пред пресата и обществеността. Важно е за ръководител да бъде избрана личност, която се ползва с доверие сред групата.


Счетоводител

Основната задача на счетоводителя е да извършва счетоводната дейност, но длъжността може да включва и работа с клиенти и хора, набиращи средства. Той изработва периодичните и финалния финансови отчети.


Финансов мениджър (отговорник за набиране на средства)

Добрият специалист по набиране на средства трябва да умее да убеждава и да не изпитва притеснения „да моли” за пари хора и организации.


Секретар

Ако групата има много членове, необходимо е да се знае кои са те и къде се намират. Това е отговорност на секретаря. Той може да поеме също и задължението да води протоколи на срещите и да се занимава с кореспонденцията.


Координатор на проекта

Коодинаторът отговаря за ежедневното изпълнение на проекта, като планира и следи работата. Необходимо е той добре да познава проблемите и да притежава умения за осигуряване на подходящи хора за изпълнението на задачите. Тази дейност често се извършва от ръководителя, но в рамките на голям проект е разумно задълженията да се разделят.


ПР сътрудник (връзки с обществеността и медиите)

Тази дейност включва уведомяване на обществеността за работата по проекта. Отговорникът по връзки с обществеността обикновено планира работата с медиите в тясно сътрудничество с координатора


Каквато и структура да изберете, определете ясно отговорностите на всеки. Участниците трябва да получат писмени указания за своята работа.


2. Контрол

Контролът върху изпълнението на проекта обикновено се осъществява от ръководителя или координтора. Осъществява се по три начина:


Други реферати:
Стачката като конфликт и начин на решаване на конфликтите
Стратификационни системи на обществото
Стратификационни системи на обществото
Същност и съдържание на понятията-социална политика,социална сфера и социални дейности. Функции на социалния работник. Непазарно тъсене и предлагане
Същност на комуникациите като социален феномен.


Изтегли рефератаСъщност на комуникациите като социален феномен. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия