Управление и обръщаемост на капитала на фирмата

8


ВЪПРОС № 43


Управление на оборотния капитал на фирмата. Обръщаемост на оборотния капитал и показатели за нейното измерване.Управлението на оборотния капитал включва контрол върху ин­вестициите в краткотрайни активи, както и определяне на полити­ката при финансиране на краткотрайните активи. Краткотрайни активи са тези, които се конвентират в парична форма в рамките на една година - напр. сурови­ни и материали, незавършено производство, готова продукция, взе­мания по продажби, парични средства.

Финансирането на краткотрайните активи може да става както от дългосрочни източници (собствен капитал и дългосрочни банко­ви креди), така и чрез краткосрочни задължения. Краткосрочните задължения са тези източници на финансиране, които са дължими в рамките на една година - напр. краткосрочни банкови заеми, задъл­жения към доставчици, към персонала, към социалното осигурява­не, към бюджета.

В зависимост от начина на финансиране различаваме два вида оборотен капитал:

Нетен оборотен капитал (НОК) - това е частта от краткотрай­ните активи на фирмата, която се финансира за сметка на дългос­рочни източници на капитал, т.е.

НОК = КА-КЗ,

където:

КА - краткотайни активи;

КЗ – краткосрочни задължения.


Брутният оборотен капитал (БОК) представлява сумата от НОК и краткосрочните задължения, т.е. БОК представлява общата сума на краткотрайните активи:

БОК = НОК + КЗ.

Управлението на оборотния капитал влияе както върху рента­билността, така и върху ликвидността на фирмата. От една страна, фирмата ще се стреми да сведе до необходимия минимум финасовия ресурс, инвестиран в краткотрайните активи, които са недоходоносни, от друга страна, фирмата трябва да осигури такова равнище на краткотрайните активи, при което не е застрашена непрекъснатост­та на стопанската дейност. Намаляването на средната наличност на краткотрайните активи има за резултат намаляване на общата пот­ребност от капитал, което при равни други условия означава увели­чаване на рентабилността. Същевременно се намаляват краткосроч­ните задължения, което увеличава ликвидността.

Ефективността на използването на брутния оборотен капитал (краткотрайните активи на фирмата) се оценява чрез показателите за обращаемост. Колкото по-висока е обращаемостта на краткот­райните активи, толкова по-малко брутен оборотен капитал ще е не­обходим при реализирането на определен обем продажби.

Обращаемост на оборотния капитал

Оборотният капитал на фирмата преминава през всички фази на кръгооборота и същевременно се намира във всяка от тези фази, осигурявайки непрекъснатостта на кръгооборота.

Финансовите ресурси, вложени в текущи активи (в запаси), не носят непосредствено доход, но са условие за осъществяване на стопанската дей­ност на фирмата и за реализиране на доходи. Поради това на тях се гледа като на замразени средства. Стремежът на финансовите мениджъри е да сведат текущите активи до възможния минимум, при който фирмата не е застрашена от прекъсване на дейността поради липса на запаси. Намаля­ването на краткотрайните активи води до съкращаване на общата потреб­ност от капитал, до ограничаване


Други реферати:
Поемане на одиторски ангажимент
Основни макроикономически измерители
Основни приходи и методи на фирменото ценообразуване
Предмет на счетоводството
Правно положение на клоновете


Изтегли рефератаПравно положение на клоновете - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия