Управление на човешките ресурси

У П Р А В Л Е Н И Е Н А Ч О В Е Ш К И Т Е РЕСУРСИ

Доц. Никифор СтефановВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТАВсяка организация за да постигне своите цели използва разнообразни ресурси. Те се обособяват в три основни групи. Първата група ресурси, това са суровини, материали, заготовки, горива и енергия. Втората група ресурси, това са сгради, машини, апарати, съоръжения, инструменти, приспособления, транспортни средства и обзавеждане. Третата група, това са човешките ресурси - ръководители, работници и служители.

Човешките ресурси, това са хората в организацията, със своята професионална квалификация и личностни качества. Човешките ресурси правят възможно организацията да постигне своите стопански цели. Общото което характеризират ресурсите е това, че те трябва да отговарят на нейните потребности. Второ, че тяхното доставяне изисква определени разходи. Това означава, че всяка организация намираща се на пазара ще се стреми да си достави най-подходящите ресурси, на най-приемлива цена. Трето – да използва пълноценно веществените и човешките ресурси. По този начин ще постигне по-добри резултати с по-малко разходи.

Общото което характеризира сградите, машините, инструментите, транспортните средства, обзавежданията и човешките ресурси е това, че поради тяхното многократно функциониране, това е свързано с допълнителни разходи. Тези разходи за веществените ресурси се наричат експлоатационни разходи /текущ ремонт и модернизиране/. А за човешките ресурси разходите са свързани с подготовката, квалификацията, преподготовката, здравното обслужване, социалното и здравно осигуряване, създаването на безопасни условия на труд. Човешките ресурси съществено се различават от веществените ресурси:

1. За да стане човешки ресурс за всеки индивид в държавата, семейството и работодателят правят дългосрочни инвестиции. Индивидите


Други реферати:
Брачен модел и семейство в конфесиите и малките етнически групи (каракачани и гагаузи)
Брачните обичаи на траките
България и Балканите в международно отношение през Средновековието
България между Рим и Цариград през IX век - цивилизационният избор
България при княз Борис І


Изтегли рефератаБългария при княз Борис І - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия