Управление на екипи

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ


  1. Човешкия фактор в управлението


Една от най-важните задачи, стоящи пред ръководството на всяка организация е изработката на ефективни механизми, чрез които хората да се обединяват в групи и трудови колективи. Този процес е затруднен от факта, че всеки човек е уникален, т.е. има преимущества и недостатъци.

Трудовия колектив може да се определи като обединение на работници осъществяващи съвместна трудова дейност. В състава се включват създадените групи в цехове, отдели, участъци и др. подразделения. За създаване на трудов колектив са необходими следните предпоставки:

  1. наличие поне на двама души, които считат себе си за част от групата.

  2. наличие на една цел, която е приета за обща от всички членове на групата

  3. наличие на съвместна работа в името на постигането на общите цели

Всеки трудов колектив се развива в своята трудова сфера. Труда се извършва винаги в определено пространство и време съобразно средствата на труда и в рамките на конкретни обществени отношения, възникващи в процеса на трудовата дейност. Трудовата среда включва:

  1. физически фактори: въздух, светлина, температура, шум и т.н.

  2. материално-технологични фактори: техн. процес, средства на труда и др.

Елементите на физическата трудова среда са подложени на постоянни изменения. Характерно за тях е че протичат много бързо и пораждат много социални последствия. Измененията сред материалните елементи протичат бавно, с много по-малко социални последствия.

Положението на всеки човек в трудовия колектив е различно и зависи от това кои фактори преобладават.

Отношенията в които встъпват хората в процеса на своята трудова дейност, формират т.нар. социално-трудова среда. Тя е изградена от общи отношения, които формират междуличностните взаимодействия и поведението на индивидите. Хората имат нужда от общуване и постоянно търсят взаимодействие. Контактите са кратковременни и незначителни (в повечето случаи) но при по-дълги контакти се получава псих. осъзнаване на нуждата от другите хора. Разбирането че се мисли за някого или че се очаква нещо от него принуждава хората да имам поведение, в което да фигурират т.нар. социални взаимоотношения – така се формира група.

През последните години теориите за взаимоотношенията с персонала акцентират върху удовлетворяване потребностите на подчинените в материално отношение; по отношение на кариера статус, власт и др. Но редица изследвания доказват, че хората искат да получат нещо повече от материални ценности, т.е. нещо което да ги вдъхновява. Именно по този начин съвременната дейност на хората достигна до нова доктрина при управление на персонала, а именно екипния мениджмънт – той предполага взаимозаменяемост, взаимен контрол, изясняване на общи ценности и цели, колективни отговорности и други.

Повечето колективи не успяват да се възползват напълно от своя потенциал. Те не носят удовлетворение и не работят ефективно. Във всяка формална организация съществува сложно преплитане на неформални групи и организации, които възникват без намесата на ръководството. Те оказват силно влияние върху качеството на организационната ефективност.

Едно от най-желаните … е възможността на специалиста да работи в екип. Ефективната работа на екипа предполага всеки негов член да работи за постигането на


Други реферати:
Социална психология през 19 век
Разработка на психоспортограма за художествена гимнастика
Етика. Исторически корени. Основни понятия
Любов и омраза
Възникване и развитие на иновационната технология


Изтегли рефератаВъзникване и развитие на иновационната технология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия