Управление на новообразувана туристическа фирма

СОУ „Христо Ботев” гр.Ихтиман
Специалност : „Туризъм”


ИНТЕГРИРАНО ЗАДАНИЕ №2 – X клас

Тема: Управление на новообразувана туристическа фирма1. Фирмата е основна сруктурна еденица на пазарната иконоика,в която работниците и управленският персонал се съединяват със средствата за произход и осъществява стопанска дейност,насочена към задоволяване на потребителското търсене и реализиране на максимална печалба.Тя осъществява дейността си в три насоки:набавяне на ресурси,организиране на произвотство и пласмент на готовия продукт.В процеса на своята дейност фирмата решава въпросите какво,как и за кого да произвeжда.
Фирмата е самостоятелна икономическа еденица.Тя разполага с необходимите за дейността си икономически ресурси,планира своята работа,има собствена сметка в банкате и като самостоятелно юридическо лице може да сключва договори с контрагените
(лица,фирми,държава)
Фирмата работи на свой риск и за своя сметка.В дейността си тя се стреми не само да възстанови направените разходи,но и да получи печалба.Именно печалбата осмисля дейността на фирмата.Степента на доходност-нормата на печалбата на дадена фирма,се измерва с отношението на получената печалба към направените производствени разходи.Колкото по-висока е нормата на печалбата,толкова по-големи са възможностите на фирмата за инвестиране,а следователно и за уедряване. И обратно-ако фирмата работи неефективно и с получени преходи не може да възстановява направените разходи,тя фалира.


2. В съвременното информационно общество въпросът за съответствието между организационните структури и динамично променящите се системи от цели и делови решение е възлов проблем на корпоративната (организационната) сигурност.Организационната структура в литературата и в практиката обикновено се разглежда като съвкупност от регламентирани устойчиви връзки, които осигуряват функциониране и развитие на организацията като система. Говори се за четири вида елементи в една структура:звена - управленски органи, подразделения, работещи индивиди;


Други реферати:
Публицистиката на Ботев
Поемата Септември
Фолклористичен поглед към разказа Една българка от Иван Вазов
Риториката на честта ( бележки върху повестта на Иван Вазов-Чичовци)
Под игото


Изтегли рефератаПод игото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия