Управление на работата и организациите-функция Планиране

Управление на работата и организациите – функция “планиране”


1. Същност и елементи.


- Функция „Планиране" включва онези дейности на мениджмънта, които водят до предвари­телно определена поредица от действия. Пла­нирането обикновено се занимава с бъдещето и с отговорността на мениджмънта да подготви организацията за бъдещето.

- Планирането изисква от мениджърите да взе­мат решения за целите, действията, ресурси­те и изпълнението на плана. Тези четири фактора са особено важни за ефективното плани­ране.

- Чрез планирането мениджмънтът координира усилията, подготвя промяната, разработва критериите за работа и управлява развитие­то.

- Целите са описания на бъдещите условия, кои­то, ако бъдат осъществени, се считат за за­доволителни или оптимални от този, който планира. Всяка комбинация от цели има три характерни черти: приоритетност, разположение във времето и възможност за измерва­не. Начинът, по който мениджмънтът реагира на приоритетността, разположението и въп­росите на измерването при поставянето на целите, е резултат от неговата индивидуална ценностна система, както и от икономически съображения.

- За да са полезни в процеса на планирането, це­лите трябва да се определят по начин, който да ги прави измерими, и трябва да са свързани със съществените приоритети на дейност­та на организацията. По-специално трябва да се поставят цели по отношение на рентабилността, маркетинга, производителността, физическите и финансовите ресурси, иновацията, поведението на мениджърите, отношението на служителите и социалната отговорност.

Серията от действия, с които се реализират целите, трябва да бъде точно определена Термините стратегия и тактика се отнасят за планираната поредица от действия. Важен елемент от определението на серията от действия е прогнозирането на бъдещите потребности, свързани с производството на организацията и наличието на ресурси в бъдеще.

Изискванията по отношение на ресурсите, които планът поставя, трябва да бъдат прогнозирани и уточнени в бюджетните сметки. Мениджмънтът избира онзи тип бюджет, който най-добре отговаря на потребностите на организацията.

Съставна част на планирането е изпълнението, етап, на който планът обикновено се реализира от други хора.

Трите подхода към реализацията на плана включват използването на власт, убеждение и разработване на нарочна политика. Тези подходи могат да се използват самостоятелно или в комбинация.

Реализацията на плана с използване на нарочна политика има това предимство, че осигурява продължителна подкрепа на плана за тези, които трябва да го реализират. Ефективната политика води до осигуряване на планираната серия от действия.

Други реферати:
Икономика на труда-доц. Светлинка Христова
Цена на труда
Икономика на труда-доц. Сотирова
Икономика на труда
Човешки ресурси


Изтегли рефератаЧовешки ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия