Управление на средното образование на регионално и национално равнище

Тема 12: Управление на средното образование на регионално и национално равнище.


Най-общо органите за управление на системата на народната просвета са : МОМН, Министърът на образованието, РИО,Кметовете на общини , Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена.

Общините осигуряват и контролират: задължителното училищно обучение на децата до 16 години; здравното обслужване и сигурността на ДГ и училищата, на децата и учениците; средствата за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на училищата, детските градини и обслужващите звена; средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания, както и за финансовото осигуряване на всички раздели на учебния план за общинските ДГ, УЗ и ОЗ; условията за столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт на децата, учениците и учителите; стипендии и специални помощи на ученици.

Кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските ДГ, УЗ и ОЗ. Училището, ДГ и ОЗ се управляват от директор. Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини. Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно от директора на УЗ, ДГ или на ОЗ.

РИО е териториален орган на МОМН за управление и контрол на системата на народната просвета в съответната област. РИО е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на МОМН. РИО изпълнява следните функции: осигурява условия за функциониране и развитие на ДГ, УЗ и ОЗ на територията на съответната област; контролират прилагането и спазването на държавните образователни изисквания; координират взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, регионалните държавни институции, НПО и регионалните структури на социалните партньори.

РИО се управлява и представлява от началник, който е държавен служител, назначава се въз основа на конкурс и се освобождава от длъжност от Министъра на образованието. Началникът на РИО: планира, организира и контролира дейността на РИО; провежда държавната политика в областта на образованието и науката на територията на съответната област; съдейства за осигуряване на условия за функциониране и развитие на ДГ, УЗ и ОЗ на територията на областта; координира взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местно самоуправление и др.; контролира спазването на държавните образователни изисквания от държавните, общинските и частните ДГ и УЗ, от държавните и общинските ОЗ; разпорежда се с финансовите средства на РИО; утвърждава държавния план-прием, училищните учебни планове; сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на общинските УЗ и ОЗ; контролира дейността на директорите на училища по издаване на документи с фабрични номера; организира, координира и контролира държавните зрелостни изпити и др.

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в РИО са организирани в обща и специализирана администрация. Общата е организирана в отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, специализираната е организирана в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”.

МОМН е орган на МС за разработване и провеждане на държавната политика за системата на народната просвета. Министерството е структурирано в 2 главни дирекции, 18 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността на информацията. Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на образованието, младежта и науката. Политическият кабинет включва заместник-


Други реферати:
Общи теми, идеи и чувства, вложени в предисловията на История славянобългарска и Записки по българските въстания
Преобразуващ преразказ от името на Странджата
Подвигът на опълченците
Представата за Нено и Неновица според първа и втора глава на повестта Маминото детенце
Прекрасното в образа на Гергана


Изтегли рефератаПрекрасното в образа на Гергана - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия