Управление на средното образование на регионално и национално равнище

министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция “Връзки с обществеността и протокол”.

Министърът създава на свое пряко подчинение съвет за наблюдение, който осъществява наблюдение и контрол върху дейността на Националния център “Европейски младежки програми и инициативи”.

Министърът е специализиран орган за управление на системата на народната просвета и има следните правомощия: провежда единна държавна политика и изпълнението на критериите за евроинтеграция в областта на народната просвета; ръководи и координира разработването на модели за управление, структура и ресурсно осигуряване на системата на народната просвета, висше образование и наука; организира разработването и изпълнението на национални програми за развитието на висшето образование, програми за квалификация и специализация на специалисти с висше образование и прием на студенти и докторанти във висшите училища; организира и контролира финансовото, материалното, кадровото и административното осигуряване на системите за образование и наука.


Други реферати:
Traditions, customs and habits of great britain
Нow to become good teacher
Туризъм в Хисаря (About Hissar)
La culture biologique de l’epautre
Le cas du mouvement social Ekoglasnost


Изтегли рефератаLe cas du mouvement social Ekoglasnost - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия