Управление. Същност и особености в земеделието

Тема 1

Управление. Същност и особености в земеделието

Управлението като процес, макар и неосъзнато, е съпътствало човешкия живот от дълбока древност. Но за наука за управление може да се говори едва в началото на нашия век, когато през 1903г. американският инженер Фредерик Тейлър написва своята първа книга ‘’Управление на фабриката’’, последвана през 1911г. от „Принципи на научното управление’’. Така Фредерик Тейлър получава признанието до ден днешен да се приема за ‘’баща’’ на науката за управление.

От тогава досега науката за управление се развива непрекъснато в търсене и намиране на новаторски решения с оглед повишаване ефективността на процеса на управление.

В областта на управлението се разграничават четири основни функции. Това са планиране, организиране, ръководство или мотивиране и контрол. Като свързващи процеси са определени комуникационния процес и процесът на вземане на управленско решение.

Според американски автори управлението включва три взаймосвързани задачи:

  • Управление на работата (дейностите) и организациите

  • Управление на хората

  • Управление на производството и операциите

Управлението е процес, в който един или повече индивиди координират дейностите на другите за да постигнат резултатите, който са невъзможни за всеки по отделно.


  • Управлението на земнеделските стопанства е процес на вземане на решения по какъв начин да се разпределят ограничените ресурси между известен брой продукти и какви алтернативи за организация и ръководство на бизнеса да се използват, за да се постигнат целите му.

  • Управлението на земеделските стопанства е разпределение на ограничените ресурси за максимално задоволяване на потребностите на фермерското семейство;

  • Под управление на земеделското стопанство следва да се разбира осигуряване на най-доброто възможно използване на наличните ограничени ресурси-земя, труд, капитал- за постигане на поставените му цели.Тема 2

Организационно – управленска структура. Същност и видове

Организация – за да се определи като организация, една група трябва да има някои характеристики като: наличие на минимум двама членове, които се приемат за част от групата; наличност на обща цел за хората в групата; наличие на членове, силно желаещи постигането на целта.

-формална организация-организация в която е създаден строго определен ред и подреденост. Създава се на основата на предварително установени правила и норми.

-неформална организация-обикновенно те възникват стихийно и неорганизирано, като са част от организацията и съществуват вътре в нея.

-хоризонтално разделение на труда

-разделението на работните задължения на цялата работа на отделни части

-вертикално разделение на труда

-когато дейностите в една организация са разделени на отделни съставни части, зад който най-често има специализирани подразделения, се налага координация на този процес.

Координиращия процеса на две подразделения е над тях в йерархията. По този начин се появяват т. нар. степен или нива в управлението.

Други реферати:
Открити и закрити пенсионни фондове
Проектни разходи и проектен бюджет
Определения по финанси
Банков маркетинг
Основни понятия в маркетинга


Изтегли рефератаОсновни понятия в маркетинга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия