Управление в условията на конфликтни ситуации и риск.Видове риск

Управление в условията на конфликтни ситуации и риск:видове риск.Управлението в условията на конфликт-ни ситуации е сравнително нов елемент в управленската наука.Потребността от него е предизвикана от спец-ифичната обстановка и условия в края на 80-те и началото на 90-те години.Управлението в тези условия изис-ква нетрадиционни решения,които измат рисков характер.Рисковите елементи на решението се определят от високата динамика на промените настъпващи в стопанския живот и от невъзможността да се проднозира ско-растта на процесите и резултатите от нея.Успехът на управлението в конфликтни ситуации зависи от умение-то да се идентифицира конфликтната ситуация и да се дефинира конфликта.Конфликтът се изразява и разви-ва в условията на конфликтната ситуация.Тя е съвкупност от взаимносвързани,взаимнообуславящи се и взаи-мнозависими фактори,създаващи условия за изявяване и усилване на конфликта или забавят неговото изявяв-ане и развитие.Конфликтът е краен резултат от развитието на дадено противоречие при което неизбежно нас-тъпва разкъсване на връзката м/у отделните индивиди или социални групи.Конфликтът възнивка в/у основата на дълбоко нарушаване на мотивационната структура на личността и е резултат на сблъскване на противопо-ложни стремежи на лица или групи,които са във взаимна зависимост.Конфликтът е стълкновение на противо-положни интереси на базата на съперничество,противоборство или липса на вазаимно разбиране по различни причини.Всеки конфликт предполага наличието на обект-проблем по повод на които възниква конфликта- и субекти-носители на взаимоотношенията м/у отделните лица или групи по повод на обекта.При конфликта всеки от субектите се опитва да докаже своята правота по отношение на претенциите си спрямо обекта на ко-нфликта.Разкъсването на връзките и разрушаването на взаимоотношенията м/у личности и/или социални гру-пи предполага анализ на причините и разкриване на възможностите за възстановяване или изграждане на но-ви връзки и взаимоотношения.Причините за възникване на конфликта могат да се групират в 4 направления: външни за организацията причини,вътрешни за организацията причини,причини породени от силата и метода на ръководство в организацията,причини произтичащи от характера на отделната личност и нейната ценност-на ориентация.Групирането на конфликтните причини е обект на задълбочено и обширно изследване,затова ще разгледам само една причмерна съвкупност от причини,а именно:1.Неяснота в поставените цели и задачи. 2.Чувтво за нарушена справедливоат.3.Противоречия м/у формални и неформални групи в организацията.4. Несигурност в работата и срах от съкращения.5.Разнопосочност в целите на индивида и целите на организац-ията.6.Незачитане на мнението на подчинените.7.Различия в социалните позиции.8.Несъвместими личностни характеристики и ценностна ориентация.9.Неподходяща комуникацоинна система и недостатъчна информац-ия за рашаващи за организацията събития.10.Недостатъчна нормативна база и вътрешни правила за управлен-ие.11.Различия в материалните условия на живот.12.Липса на статус.13.И др.Структурата на конфликта може да се разглежда като процес и като съдържание.Като процес включва следните етапи на развитие:възникване, разрастване,усложняване,завършек.Като съдържателна характеристика включа следните взаимносвързани ко-мпоненти в следната последователност:мотив,отношения,емоции,поведение,комуникации.1.Мотивите са им-пулсите които подтикват,към предизвикване на конфликт и участие в него.Свързани са с потребностите и ин-тересите и подбуждат към задоволяването им.2.Отношенията изразяват лично или групово становище към позициите и интересите на другите участници в конфликта.3.Емоциите да ефективната форма на проявлемие на чувствата и преживяванията в конфликтната ситуация,в които се проявява моралната преценка на човека за постъпките и действията на страните в конфликта.4.Поведение-силно мотивирано,наситено с емоции реал-но отражение на отношенията в птоцеса на конфликта.5.Комуникациите са много важен етап от развитието на конфликта.Те дават възможност да се стигне до преговори или да се постигне споразумение,както и да се изяснят становищата на страните в конфликта.Изучаването на конфликтите изисква да се ситематизират и об-общят в групи по определени признаци.Тази класификация позволява да се специфицира и идентифицира вс-еки конфликт.Признаците,по които могат да се класифицират конфликтите са следните:1.Според начина на възникване-случайно или съзнателно провокирани.2.Според характера на противоречието-временни или пос-тоянни,съществени или несъществени,анталогични или неанталогични.3.Според начина на възприемане-аде-кватни и несдекватни.4.Според резултатите от взаимоотношенията-градивни и деструктивни.5.Според начи-на на организационното въздействие-хоризонтални м/у функционалните отдели,вертикални-м/у пердонала от различно йерархическо равнище.6.Според ефективността и очакваните крайни резултати от дейността на орг-анизацията-функционални и нефункционални.7.Според страните в конфликта-м/у отделните личности и м/у социални групи.8.Според очаквания резултат от конфликта-конфликти водещи към глобални промени и кон-фликти водещи към несъществени промени.Всяко управление се гради в/у определени правила и принципи, чието спазване гарантира неговата ефективност.Те имат своя специфика съответстваща на характера на упра-влението,на неговите цели и на особеностите на окръжаващата бизнессреда.При управление в условията на променяши се постоянно ситуации,наситени с конфликтни моменти,правилата и принципите са насочени към балансиране,успокояване и стабилизиране на поведението на отделната личност и на обществото като цяло. По-важните правила и принципи са:Ясно и точно определяне на целите и справедливо разпределяне на права-та и отговорностите м/у подчинените;Постонно извършване на контрол и самоконтрол в/у поведението на по-дчинените и на собственото поведение;Повишаване на образованието и квалификацията на персонала и на чочешките ресурси като цяло;Изграждане на управленски структури и механизми,които намаляват възможн-


Други реферати:
Правна информатика
Основи на правото
Правни норми
Правна социализация
Право и време


Изтегли рефератаПраво и време - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия