Управленски информациони системи

Знанието е високостойностна информация,съвкупност от правила или връзки м/у реални или абстрактни величини,обекти,явления,които са представени в човешкото съзнание или в друга физ.страна.Знанието е следствие на опит,осмисляне,интерпретиране,асоципиране,обучение и може пряко да се използва за предприемане на деиствия или за земане на решения.

Инф.система преставлява съвкупност от заимно свързани компуненти,функциониращи като 1 цяло за реализиране на инф.дейности (събиране,съхранение,обработка,разпространение и др.),с цел предоставянето на полезна инф. И знание при постигане на определени цели в управленската ,икономическата,произвоствената,социалната,научната и др. Важни сфери на човешката дейност.

Компютърната мрежа е 2 или повече компютърни с/ми ,свързани с обща съобщителна среда с цел обмнем на данни и информация И исползване на общи изч.ресурси.

Мрежова архитектура е архитектурата на връзките в мрежата и тяхното управление.

Мрежовият портукол е система от правила за формата и последователността във времето на обменяните съобщения м/у компютрите в мрежата.

Интранет е компютърна мрежа,която е вътрешна за дадена система (фирма,корпурация,университет и др.) и е изградена на базата на интернет технологии.


Екстранет е селективно обединяване (интегриране) на 2 или повече интранети обикновенно за целите на бизнеса.

База данни е специлизирана инф.среда за съхраняване и обработка на голямо количество данни в конкретна предметна област,които са структурирани по определен начин.Неразделна част от база данни за програмните срества,които потдържат и управляват информ.среда.Тази организирана съвкупност от програми се нарича система за управление за база данни (СУБД).Под понятието система база данни (СБД) се разбира съвкупността от СУБД и данните които тя управлява.

Място и роля на ИС в организацията:

1.Организацията е устойчива,формална социална струкрура,която преобразува ресурси от околната среда (вход) в продукти и услуги (изход).

2.Организацията е съвкупност от правила,привилегии,задължения и отговорности,които са балансирани за период време при разрешаването на спорно въпроси и ситуации.

Системи за обработка на транзакции са предназначени да автоматизират процесите на подготовка,въвеждане,съхраняване и първична обработка на данни,регистрирани във връзка с определено събитие или процес в огранизацията.Този тип ИС са в състояние да предложат оперативни справки и отчети,които се отнасят за кратък период от време.

Експертната система е система,базирана на знания.Тя е специлизиран набор от програмни средства за решаване на трудни за формализиране задачи от определена предметна област.Основната цел на тази система е да осигури работата на компютъра по такъв начин,неговите решения или съвети да не отстъпват по ефективност и качество на човек експерт от съответната област.

Мениджърски информационни системи (МИС) работят с предварително ясно определни информ.потоци,прилагат сравнително елементарни изчислителни процедури за обобщаване на информацията,използвана от мениджърите на таткическо ниво за целиите на контрол,мониторинг,планиране и организиране дейностите на фирмата.

Системи за подпомагане на решения (СПР) е диалогова,гъвкава и адаптибилна информ.система,подпомагаще земането на решения по полуструкторнирани и неструктурирани проблеми чрез подходящо съчетаване на данни,аналитични методи,интелигентни софтуерни средства и потребителски интерфеис.

Екзекутивни информ.системи (ЕИС) са специализирани компютърни системи с добре развит комуникационен хардуер и софтуер,подпомагащи мениджърите на най-високо ниво при мониторинг,контрол и вземане на решения по неструктурирани проблеми.


Стратегически информ.системи (СИС) притежават високоразвит комуникационен хардуер и аналитичен софтуер,за да подпомагат мениджърите най-високо ниво при разработването на стратегии за развитие,просперитет и конкурентно способност на организациите.

ИС за управление на произвоството са съвкупност от свързани помежду си софтуерни модули,чрез които се изгражда информ.среда за работа на инжинерите,техници и мениджъри за постигане на ефективно управление на машини,съоражения и производствени процеси в организацията.

Маркетингови ЕС обхваща средсва на информ. И комуникационните технологии,а също така хора и процедури за събиране,оцеляване,анализиране и разпределяне на постоянна и променяща се информация за вземане намаркетингови решения на всички управленски нива.

Счетоводна ИС регистрира,систематизира и обработва данните за стопански операции,а също така интерпретира получената счетоводна информ. По такъв начин,че да се вземат обосновани икономически решения на различни нива на управление в огранизацията.
Други реферати:
Човекът между делничното и чудноватото-Косачи
Чичовци-Психологията на робството
Христо Ботев
Христо Ботев-Майце си
Христо Ботев-Обесването на Васил Левски


Изтегли рефератаХристо Ботев-Обесването на Васил Левски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия