Управленски решения

Управленски решения


Управленско решение е проблем на много хора за търсене на мякакъв резултат. Всяко решение е избор на алтернатива. Вземането на решения е много отговоерн акт, защото не бива да се взема управление без информация достатъчна да се вземе решение. Един ръководител трябва да взима по-рядко решения, защото той трябва да бъде подготвен за тях. Решение е отговорно, защото засяга цялата верига и целия механизъм на управление. Решението е една целева функция на управлението.


Класификация на управленските решения

 • Критерий – в зависимост от характера на решението и нивото, на което се вземат: стратегически, тактически и оперативни

 • Според продължителността на действието: еднократни и перманентни

 • Според характера на своята природа: икономически, технологични, организационни, административни и социлани. Държавните решения засягат всички сфери на обществото и целоцтта на човешкото битие: да имаш ток, вода и т.н

 • Според необходимото време за осъществяване на решение: дългосрочни, средносрочни и краткосрочни

 • В зависимост от степента на неопределеност : детерминирани – силно структурирани; вероятностни – слабо структурирани, свързани с природни бедствия и аварии и др.

 • По носителя на въздействието: устно-разпоредителни и документално-фиксирани

 • Според начина на вземане: индивидуални и групови. “ Не е възможен мениджмънт без колективни решения”

 • Според степента на неопределеност и яснота: програмирани – недвусмислени ясни решения с изяснени проблеми, които ежедневно се повтарят пр. назначаването на работници; непрограмирани – не могат да се решат по стандартен начин пр задръстването в София и др големи градове.

Процес на вземане и осъществяване на управленски решения

5 етапа при вземанието на публични управленски решения:

 1. разпознаване и определяне на проблема – Човек се изправя пред много въпроси, но някои от тях трябва да ги определи като проблем. Процеса за определяне на нещо като проблем е да потърсим вътрешните и външните източници на информация; пручват се факти и мнения; външаната информация е по-важна, защото се използва от външната среда.

 2. проучване и преценяване на възможностите за решения – творчески етап; Трябва да се проучат няколко възможности, за да се реши един проблем, защото трябва да се съберат идеи, мисли и подходи, да се вземат различни методи; да се преценят възможностите за решение: реалистичност и изпълнимост; разнжиране (подреждане) на възможностите

 3. избор от възможните алтернатибни варианти – как искаме да решим най-добре един проблем и възможно най-евтино; Изборът – това е акт на преценка: трябва да се избере качествна информация – възможна е ако ръководителят е мниджър

 4. подготовка и изпълнение на взетото решение – организация на вземането на решения – когато решение е взето то трябва да беъде сведено до всички тези хора, които


Други реферати:
Производствени предприемачески проекти
Производствена практика-Запознаване с първичните счетоводни документи, оформяни в предприятието през различните периоди
Работна заплата
Проучване на ДМА на „Бетон” ООД-гр.Перник
Речник с термини за управление


Изтегли рефератаРечник с термини за управление - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия