урбанизацията като явление и процес

УРБАНИЗАЦИЯТА КАТО ЯВЛЕНИЕ И ПРОЦЕС

  1. Същност на урбанизацията.

  2. Фактори за развитие на урбанизацията.

  3. Възникване и развитие на урбанизацията.

  4. Урбанизацията в България

УВОД

Една от най-важните особености на урбанизацията е тясната и връзка с научно техническата- революция.Съвременната научно-техническа революция създава условия за бързо увеличаване производителността на труда в отраслите на материалното производство.Поради това урбанизацията е тясно свързана с града,в който се създават предпоставки за прогреса на човешкото общество.ИЗЛОЖЕНИЕ

1.Същност на урбанизацията.

Урбанизацията е обективен процес,който се изразява в извънаредно силното развитие на градските селища,в интензивното съсредоточаване в тях на големи маси от населението и води до важни структурни промени в неговия социален и икономически живот.Урбанизацията не трябва да се свързва само с увеличаване броя на градското население на света в определена страна или регион.Това е процес обусловен от обществено икономическото развитие,изразяващ се в разпространяването на градски начин на живот и осигуряването на по-висок жизнен стандарт.Урбанизацията протича различно в отделните страни поради различното съдържание което се влага в понятието град.Отличителен белег на градовете е броят на населението им.Големите различия на този показател може да се видят от таблица 1;


Други реферати:
Ресторантьорство
Пищов за държавен изпит-специалност Туризъм
Пищов за държавен изпит за специалност стпанско управление
Еволюция на мениджмънта
Основни въпроси на антикризисното управление в предприятието


Изтегли рефератаОсновни въпроси на антикризисното управление в предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия