Устройство и автоматизация

Автор: доц. д-р инж. Стефан Русев Генчев

Тема на лекцията: Основни понятия за машиностроителните изделия Страница 20 от 20


Съдържание:

 1. Понятие за производствен процес и изделие.

 2. Понятие за инженерно проектиране. Основни етапи при проектиране. Методи на проектиране.

 3. Понятие за техническа система.

 4. Определения за основните машиностроителни изделия.

  1. Определение на понятието „машина”.

  2. Определение на понятието „уред”.

  3. Определение на понятието „апарат”.

  4. Определение на понятието „приспособление”.

  5. Определение на понятието „инструмент”.

5.Видове изделия при изпълнение на конструкторска документация.

6.Функционална класификация на машините.

7.Механизация и автоматизация на производствените процеси – основни определения.

8.Основни изисквания към съвременните машини.


1. Понятие за производствен процес.

За съществуването на човека са необходими материални и културни блага. Източници за получаване на тези блага се явяват предметите на природата и човешкия труд. Природата предоставя нищожно малко количество предмети, които могат да се използват непосредствено, т.е. без полагане на труд от човека. Затова, почти винаги на човек се налага да изразходва труд, като по пътя на качествено превръщане да приспособява предметите на природата за удовлетворяване на своите потребности.

За превръщане на предметите на природата в полезен за човека краен продукт служи производственият процес1. Последният включва всички етапи, които преминава предметът на природата по пътя на превръщането му в краен продукт. Така например, желязната руда отначало се добива в мината, след това се транспортира до металургичните заводи, където чрез стопяване се превръща в метал. Последният постъпва на машиностроителния завод и след различен вид обработка (без или със снемане на стружки) се превръща в детайл. От детайлите с помощта на сглобяване и окончателно обработване се получава крайния продукт.

Съвкупността от отделните процеси, свързани с преработката на предметите на природата, се нарича производствен процес. Той се състои от технологични, енергетични, транспортни и информационни процеси.

До получаването на крайния продукт се извършват голям брой разнообразни работни процеси. Повечето от тях са свързани с обработката на изходните материали и превръщането им в полуфабрикати или готови предмети. Тези процеси се наричат технологични, т.е. това е част от производствения процес, по времето на който става изменение на качественото състояние на обекта на производство, изпълнявано в определена последователност. Към изменението на качественото състояние на обекта на производство се отнася изменението на химичните и физичните свойства на материалите, на формите, размерите и относителното положение, на качеството на повърхнините, външния вид и т.н. Съвкупността от знания за начините и средствата за осъществяване на технологичния процес се нарича технология.

Технологичните процеси се разделят на непрекъснати и дискретни (прекъснато операционни). Непрекъснатите технологични процеси са характерни за отрасли на промишлеността, изработващи или обработващи продукти или материали, които не са на парчета, например, производството на хартия, полимери, химични продукти и други подобни.


Други реферати:
Фирмена конкурентноспособност
Факторинг и Форфетиране
Същност и особености на управлението на краткосрочната изискуемост на фирмата
Оценка на ефективността на суровинната база
Форми на проявление на фирмената култура


Изтегли рефератаФорми на проявление на фирмената култура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия