Устройство и състав на клетката. Видове тъкани

Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми.Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда.Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни (съставени само от една клетка).Клетката е изградена основно от белтъци, липиди и въглехидрати. Основни части на клетката са ядрото, клетъчната обвивка, цитоплазмата, вакуолите, пластидите и др. Всички клетки се хранят, дишат и отделят непотребни вещества. Те могат да бъдат прокариотни и еукариотни.Прокариотите нямат клетъчно ядро и се наричат още предядрени. Прокариоти са бактериите и синьозелените водорасли.


Еукариотите имат ядро.Най-важният от тях е ядрото, мембранно ограден органел, съдържащ клетъчната ДНК. Точно то дава името на еукариотите,а именно същинскоядрени. Еукариотните клетки притежават високо специализирана система характеризираща се с регулирано движение.

-Плазмената мембрана наподобява прокариотната по функция, но има малки различия


в устройството. Клетъчна стена е в наличие само при растенията.

-Mитохондриите са източникът на химическа енергия за клетката.

Те са органели с много важна роля, а именно генериране на енергия в еукариотната клетка

-Рибозомите са немембранни клетъчни органели съдържащи белтъци.

В рибозомите се извършва синтезирането на нови белтъчни молекули необходими на клетката.

-Ядрото е клетъчен органел присъстващ във всяка еукариотната клетка.В него се съдържа повечето от генетичния материал в клетката.

-Вакуолите са органели, срещащи се в еукариотни клетки и имащи разнообразни функции изолиране на вещества, които могат да бъдат вредни за клетката ,премахване на ненужни остататъци.

-Цитоплазма - вътрешната течна среда на клетките.Цитоплазмата предствалява около 80% от обема на клетката и съдържа вода,соли,ензими.

-Вътрешноплазмена мрежа-транспортна мрежа за веществата в една клетка.


Еукариоти са всички висши растения и животни, едноклетъчни и многоклетъчни водорасли, гъби и едноклетъчни животни.

-Пластидите са органели, които съдържат различни видове багрила. Едни от най-широко разпространените пластиди са хлоропластите, в които се съдържа зеленото багрил хлорофил. Хлоропластите са характерни само за растителните клетки и в тях се осъществява фотосинтезата. Пластидите подобно на митохондриите съдържат собствен генетичен материал.

1. Растителна клетка- има клетъчна стена / твърда обвивка /, пластиди и вакуоли.

2. Гъбна клетка- има клетъчна стена и вакуола но няма пластиди.

3. Животинска клетка- няма клетъчна стена, пластиди и вакуоли.

. Растенията и гъбите са прикрепени организми, животните се движат. Растителната клетка приема хранителни вещества само в разтворено състояние, а животинската се движи и приема твърди вещества, които се смилат вътре в клетката.!!!Тъкан в биологията е материя, съставена от клетки със сходен строеж и функции.

Други реферати:
Стареене и смърт
Почвата–като екологичен фактор и като среда за живот
Семето
Развитие на зародиша от оплождането до 9 месец
Синдром на Даун


Изтегли рефератаСиндром на Даун - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия