Валоризация на туристическите ресурси

1.Методи за анализ на тур.рес.

Класифи. представлява разпределяне на тур.рес. в групи по количествени критерий, а типологията по качествен критерии. Комбинация от тях е катего-ризирането. При класификаця се под-бират от 3-7 групи. Три групи отговар-ят на общочовешката оценка за мал-ко,средно и голямо. При 5 групи се въ-веждат междинни групи ср. Малко и ср. Голямо.Не се препоръчва иползв-ането на повече от 7 групи, защото по-лзвателят на изследването трудно се ориентира. Изборът на граничните сто йности бива: равноинттервални (под-ходящ за тур.рес. с малка разлика м/у първия и последния), възходящо увеличаващи се (препочита се когато има голяма разлика между 1-я и пос-ледния), синергитично определя-не на границите (саморегулирано) Гранич. стойност е там където няма обекти или бр.им е минимален.Типологията е радел. на обектите по техния качест-вен признак. За тур. рес. това са: хим-ичен състав, цвят, време на използва-не, териториално разположение. За да даде точни резултати типологията също се нуждае от количествени стой ности, които при своето изменение осигуряват някакъв качествен приз-нак. Най-популярана е т.нар. двуиз-мерна типология. Поставя се коор-дин.с-ма и се отбелязват с кръстче или точка отделните обекти според 2 свои показателя(еднакви за всички). Сега са разработени многомерни ти пологии, които работят с 3 и повече показателя. Начертава се паралеле-пипедна типология, на една от стра-ните се нанасят стойностите на еди-ния показател, който се раделя на 3 класификационни групи.На другата ос се повтаря същата процедура. Образ-уват се 27 типологични клетки, а поне 1/3 от тях са алогични и ще останат празни без обекти.Според своите по-казатели всички обекти се нана сят в подходящата клетка.Вижда се в коя клетка има максимум обекти и да ли те са ефективни.Клетките с най-много ефективни обекти служат като еталон за валоризацията.В съчетание с пред-ната типология се използва хроматич-ен метод(червен – ефективни, зелен – губещи, жълт - балансирани). Просле-дява се в коя клетка има най-много че рвени обекти т.е. тя е модел за изпол-зване на тези тур.рес. Гравитационни модели – измерват големината на тур истопотока от един град към тур.рес. Използват се аналогии с физическата гравитация, че по-токът е пропорцио-нален на големината на града и обра-тнопропорционален на разстоянието град-ресурс. Методите за локализация на тур.рес.биват:пространсвен–по те-риторията на тур. рес. могат да се раз положат по 3 класически начина: рав-номерно, концентрирано и разпръс-нато. Американските учени Еванс и Кларк анализират разположението на звездите, след което N= индекс на съседското разположение: N= 0-0.5 – концентрирано ; N= 0.5-1.5 - случайно ; N= 1.5- 2.15 - равномерно;Опреде-ляне на линейна локализация– типич-но за плажове, курорти по ез и морс-кия бряг, балнео и планински курорти: речни долини, къмпинги, мотели край автомагистрала. Изчислява се средно то разстояние м/у всички обекти и след това разстоянията се разделят на 2 групи:по-малки от средното и по-голямо от средното. След изчислени-ята стойностите са: 0 – 0.3– концен-трирано; 0.3 – 0.6 – случайно разп-ръснати; 0.6 – 1 – равномерно;Изоб-разяване на големината на тур. рес.- използват се геометрични фигури чи-ято площ е пропорционална на голе-мината на ресурса. Предпочитат се кръг, квадрат и по-рядко триъгълник. Приема се подходящ мащаб, където 1кв. мм от многоъгълника е равен на х единици ресурс. Правилата за избор на квалификация-равноинтервална или възходяща важат.Изобразяване на интензивността на тур.рес.–тя мо-же да се представи в абсолютни стой ности или относителни. Най-разпрос-транени са методът на заштриховане-то и хроматичният метод. При заштри-ховането важи правилото, че разстоя-нието м/у штрихите е обратно пропор ционално на интензивността. При хро матичния метод се използват нюанси-те на един цвят като по-светлите отго варят на малкаинтензивност, а тъмни те на най-голяма. По-рядко се използ-ва нанасянето на условни знаци и фи-гури, разстоянието м/у които е подчи-нено на горното правило.Изобразява-не на динамиката на валоризацията – тя бива двуетапна с начална и крайна година или многоетапна с 5 последо-вателни години. При двуетапната се начертават две долепени фигури, чи-ито площ е пропорционална на голе-мината на ресурса. Възможни са 3 ва риянта: нарастване, стагнация или на маляване.Изобразяването на структу-рата- показва вътрешното разпределе ние на елементите на цялото. Абсолю тните стойности се преизчисляват в% ,когато се използва фигура на квадрат или правоъгълник, и в градуси когато се използва кръг. Може да се използ-ва хроматичния метод като всеки сек-тор се оцветява с различен цвят. Изо-бразяване на посоката на движение – изписва се със стрелки или ленти на движението:стрелка на движението: Начертава се стрелка м/у двата обек-та, ширината на която е пропорциона-лна на броя туристите. Показва само началото и края на дви-жението, като остават скрити междинните точки. Удо бно е за използване когато има само един привличащ курорт. Възможно е с цвят или заштрховане в/у стрелката да се отбележат структурните елемен-ти или динамиката за 2 периода. В 1-ия случай основата на стрелката се разделя според големината и елемен-тите на цялото а във втория тя се раз деля на две като горната част е за по-далечната година, а долната за по-близката.Ленти на движението – при тях се проследява големината на по-тока м/у всеки 2 съседни селища по целия маршрут. Лента се нарича правоъгълника м/у 2 съседни селища. Неговата ширина е пропорцион. на туристопоток. В/у лентата може да се показва структурата на туристопотока с цвят или штрихи.

Други реферати:
Качество на здравните услуги в България
Клинични пътеки.
Комуникационни умения.
Личността - главен ресурс и основна инвестиция на здравеопазването.
Маркетинг в здравните услуги


Изтегли рефератаМаркетинг в здравните услуги - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия