Валутен борд

Валутен борд


Валутният борд е едновременно институция и механизъм за регулиране на парите в обръщение и на цялата парична система на дадена държава. Като институция той може да се оприличи на централна банка, която работи при стриктно спазване на определени правила, без никакви възможности за тяхното нарушаване или заобикаляне.

Като механизъм за регулиране на парите в обръщение, валутният борд обвързва в строга взаимна зависимост валутните резерви на страната, обменният курс на националната валута към приета базисна валута и количеството на национални пари в обръщение.

Спрямо базисната валута се въвежда режим на конвертируемост, т.е. националната валута свободно и без ограничения може да се превръща във валутата на базисната страна. Валутният борд пуска пари в националното обръщение само срещу разполагаемите златно-валутни резерви. Парите, които се покриват чрез това съотношение, са т. нар. базисни пари. Резервите на валутния борд се състоят от висококачествени и лихвоносни ценни книжа в резервната парична единица. Обикновенно запасите на валутния борд трябва да покрият най-малко 100% /или повече/ пуснатите в обръщение банкноти и монети и според приетия закон.

Валутният борд няма свобода на действие по отношение на провеждане на самостоятелна парична политика.

Основните характеристика на валутния борд са:

 • Режим на конвертируемост на националната валута към избрана за базисна чуждестранна валута. Тя да бъде по-свободна или в определени елементи по-ограничена. Прилага се чрез системата на фиксиран обменен курс.

 • Валутни резерви. Те трбява да са в състояние да посрещнат всички искания за обменяне на националните банкноти в резервната валута. Обикновено в световната практика се прилага обезпечението с резерви да е повече от 100% от пасива. Това се прави като предохранителна мярка срещу евентуално намаляване стойността на лихвоносните ценни книжа, които валутния борд държи в базисна валута. Тези резерви дават възможност националната валута да бъде толкова стабилна, колкото базисната валута.

 • Парична политика. Валутният борд е такава система и механизъм, който няма възможност да провежда свободна парична политика. Акот може да се говори въобще за парична политика на валутния борд, тя е напълно автоматична и се изразява единствено в обмяната на банкнотите и монитети в обръщение в чуждата резервна валута /по определен фиксиран курс/.

 • Механизъм на действие. Количеството на банкноти и моните в циркулация практически зависи напълно от пазарните процеси. Те са тези, които определят какво количество емисия ще се осъществи от валутния борд.

Положителни промени от въвеждането на валутния борд:

Не е възможно да се финансира бюджетния дефицит, т.е. не могат да се пускат допълнителни пари в обръщение извън основното равенство.

 • Отпада рефинансирането на търговските банки от централна банка.

 • Действа ограничително на инфлационното обезценяване на националните пари в обръщение.

 • Количеството пари в обръщение се увеличава само при увеличаване на валутните резерви и съответните постъпления от валута от превишаване износа над вноса.

 • Фиксираният обменен курс на националнат авалута към приетата базисна валута води до успокояване и нормализиране на параза и икономиката като цяло.

 • Стабилизиране на цените.

 • Въвеждането на конвертируемост на националната валута спрямо базисната валута влияе положително върху икономическите процеси и директно върху валутния пазар.

 • Лихвеното равнище се нормализира.

 • Равнището на данъците обикновенно намалява.

 • Пълна прозрачност в действията и политиката на валутния борд.

 • Създава възможности за стимулиране на икономическите процеси в страната, засилване на производсвото с износна ориентация.


 • Други реферати:
  Ултразвуково обработване
  Трептящи кръгове
  Термодинамична система
  Хидравлични клапани
  Цифрова схемотехника


  Изтегли реферата  Цифрова схемотехника - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия