Валутни операции и сделки с валута на търговските банки

Валутни операции и сделки с валута на ТБ


Валутата е единица за обмен, която улеснява размяната на стоки и услуги. Има различни видове валути – национална валута, международна валута с национална обвързаност, колективна валута и др. Само при определени условия, на които трябва да отговаря икономиката на страната, нейната национална валута може да се превърне в международна. Условията са: голям обем на външната търговия, либерален валутен режим, конвертируемост на валутата, ниска инфлация и др. Колективната валута се създава само по пътя на международната договореност. В България се работи с 2 вида – СПТ и еврото.

Конвертируемост на валутите е свободната разменяемост на една валута за друга без да е необходимо разрешение на правителствени, банкови и валутни органи на страната. Според конвертируемостта валутата се разделя на конвертируема и частично конвертируема. Според използването и валутата е свободно използваема, която се използва за международни плащания и валутни резерви на страните и свободно обръщаема валута, която се използва при покупко-продажбите на валутните пазари, но няма статут на международно платежно и резервно средство.

Валутния курс е цената на една валута изразена в друга валута. Видовете валутен курс са: номинален, ефективен, реално-ефективен и централен. Номиналният се определя в зависимост от търсенето и предлагането на валутата. Ефективният е средния курс на дадена валута към кошницата от валути. Реално-ефективният е ефективния валутен курс, коригиран с промените в цените на пазара. Централният се определя от ЦБ. Дели се на курс купува и курс продава. Разликата между тях се нарича марж или спред. Котирането на валутните курсове представлява обявяването им. Котирането е 3 вида – пряко, косвено и фиксинг котировка. При прякото се дава еквивалент в местна валута т.е. цената на единица чужда валута се изразява в местни парични единици. При косвеното за единица мярка се приема националната валута и нейната цена се изразява в определено количество чужди парични единици. При фиксинг котировката валутния курс се установява на основата на съпоставянето на търсенето и предлагането поотделно за всяка една от тях. Така се образуват кръстосаните валутни курсове.

Валутните операции на ТБ са активни, пасивни, комисионни и арбитражни. Активните обхващат насочването, използването и мобилизирането на чуждестранните капитали. Основна активна валутна операция е валутния кредит. Предоставянето му се извършва в съответствие с изискванията на закона за банките и вътрешните правила на всяка ТБ. Чрез пасивните операции се привлича чуждестранния капитал. При комисионните не се засяга чуждестранния капитал. Те се състоят в извършване на услуги, посредничество и др. Същността на арбитража се изразява в намирането на най-изгодния начин за осъществяването на една сделка.

Има различни видовете сделки с валута на ТБ. Валутните сделки спот са валутните сделки с незабавна размяна на валути. Това означава размяна, която се осъществява най-късно на втория работен ден след деня на сключването на сделката. При тези сделки съществуват основни правила свързани с обявяване на котировките на валутите, информация която се дава чрез мрежа, начина на сключването на сделката.

В международната търговия е прието този, който съобщава котировката трябва веднага безотказно да осъществява валутни сделки по обявения от него курс. Всички валутни сделки се потвърждават със съответните документи. Спот сделките са два вида. Сделки, при които денят на сключването на договора съвпада с деня на размяната на валутите и сделки, при които денят на договарянето и на плащането не съвпадат. При първият вид


Други реферати:
Внимание
ISA шина
България по време на балканските войни и по време на Първата световна война
Законодателна техника.
Org.Behaviour - Leаdership


Изтегли рефератаOrg.Behaviour - Leаdership - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия