Великото преселение на народите и варварските държави в Европа

китайците и попаднали под тяхно влияние. Препитавали се със скотовъдство и земеделие. През 4 в. пр. Хр. В Североизточен Китай хуните образували държава обединяваща 24 рода. Начело стоял пожизнен владетел – шанюй. След множество битки с китайската армия през 198г хуните сключили мирен договор с империята. В резултат на вътрешни противоречия племенният съюз се разделил на три групи – северна, източна и западна. Една част от хуните били разбити от китайците и техните съюзници. Друга част се насочила към Тарбагат, но била разгромена от местните племенни общности. Една голяма общност хуни се отправила към Аралско и Каспийско море, по течението на р. Дон, Северното Причерноморие и Южна Русия, а от там към границите на Римската империя.

Тюркски хаганат. Възникнал в средата на 6 в и конкрекно просъществувал от 552 до 745г. хаганатът се зародил в Централна Азия. Обединявал номадските племена от тюркската езикова система: хуни, гаогюйци, уйгури и др. Основният поминък на тюрките било подвижното скотовъдство. Занимавали се и с лов и риболов. По религиозна принадлежност били езичници – вярвали в различни духове.

Войните на тюрките укрепвали армията. През 6в били постигнати блестящи победи: през 545г над уйгурите, през 551г – над жужаните. При хан Бумин през 551 г ханството се превърнало в хаганат. Тюркският хаганат се наложил като най – голямата политическа сила в Централна и Средна Азия. Възходящото развитие на каганата било прекъснато от вътрешни противоречия след смъртта на каган Тоба през 581г. През периода 582-603г Тюркският хаганат се разпаднал на две части източноазиатски и западноазиатски. Последвали редица битки с Китай. След 716 г зачестили нападенията на огузите – силно тюркоезично племе. Епидемия по добитъка нанесла поражение на скотовъдсвото. Разразили се остри междуплеменни борби. Продължилите конфликти ускорили разпадането на държавата. Върху териториите на предишната общност се появил могъщия Уйгурски каганат.

Уйгурски хаганат (745-840). Уйгурите принадлежат към европоидната раса. Формирането на уйгурската държава станало възможно след разгрома на втория източнотюркски катганат през 744г. Уйгурите се занимавали със земеделие и скотовъдство. Имали голяма военна мощ. Отношенията с китай се уреждали по дипломатичен път. По-късно стабилността на държавата започнала да се разклаща. Част от племената се отцепили. Уйгурският хаганат бил атакуван от киргизите през 758 г, но успял да запази своята самостоятелност. През 840 г киргизите отново нападнали и след тежките загуби уйгурите се разпаднали на групи. Образували се две нови държави – еднната просъществувала до 1036г, а другата до 1369г.

Тибетска империя.

Шривиджая . Това е морска империя на населението от индонезийски произход. Възниква около средата на 7в.

Варварски държави в Европа.

Вестготско кралство. През 418г германското племе вестготи основало в Аквитания първото варварско кралство в земите на Западната Римска империя. Те се заселиле в земите между Атлантическия океан, Пиренеите и р. Гарона. За столица била определена Тулуза. Първият крал на вестготите бил Теодорих I(419- 491). И при него и при наследника му, Теодорих II вестготите водили военни действия срещу свеви, вандали ,хуни. Стремели се да разширят границите на своята държава. При крал Ейрих(466-484) били присъединени Южна и Средна Галия и големи части от Испания.

Вестготите се занимавали със земеделие и скотовъдство. Още при заселването си провели поземлена реформа: взели 2/3 от именията на земевладелците и ги раздали на военните предводители и на аристокрацията. През 507г голяма част от земите им били присъединени към франгската държава. Но те устояли и в средата на 4 в столица


Други реферати:
Методика на обучението по психология
Методически изводи
Мисловни процеси и особености на мисленето при деца с умствена изостаналост
Младенческа възраст
Народопсихологията като комплексна наука


Изтегли рефератаНародопсихологията като комплексна наука - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия