Видoве афазии. Локализация. Клинична картина. ТерапияВидаве афазии


Локализация


Клинична картина


Терапия

Афазия на Брока

(Кортикална моторна афазия)

(Еферентна моторна афазия)
Има увреждане в задната част на поле 44 или поле на Брока и в долната част на прецентралната извивка.

Нарушен е спонтанния говор.Той е с аграматизъм и литерални парафазии, които са осъзнати от болния.Спонтаннота писане и повтарянето на чута и прочетена реч също са нарушени.Болният разбира чута и прочетена реч.


Афазия на Вернике

(Кортикална сензорна афазия)

(Сензорна-акустична афазия)

Типичната и минимална анатомична лезия,която води до тази афазия е задната част на поле 22 или зона на Вернике. При увреда на съседни структури в дълбочината на темпоралния дял или и двете области едновременно, нарушенията са по-тежки и дълготрайни.

Нарушен е спонтанния говор.Той е флуентен, има логорея с неосъзнати литерални и вербални парафазии.Тук нарушени са също спонтанното писане, болният не разбира чута и прочетена реч, не може и да повтаря такава.


Глоболна афазия

Анатомичната лезия обхваща обширни области от целия район около Силиевата бразда, включващи зоните на Брока и Вернике.

При нея е нарушен спонтанния говор, има само стереотипни срички.Нарушени са още спонтанното писане, разбирането на чута и на прочетена реч, също повтарянето на такива. Нарушено е и назоваването.Транскортикална моторна афазия (Динамична афазия)

Уврежданията са обикновено антериорно и супериорно от зоната на Брока в дорзолатералната префронтална кора или в премоторната кора на средната и горната фронтална извивка на ЛХ

Нарушен е спонтанния говор. Той е нефлуентен,липсва монологична реч. Подобно на говора е нарушено и спонтанното писане. Запазено е разбирането на чута и прочетена реч и повтарянето на такава реч.


Транскортикална сензорна афазия (Акустико- мнестична афазия)

Амнестичните лезии се намират в среднотемпоралните и инферотемпоралните области на ЛХ извън зоната на Вернике. Често увредите са и в темпоро- окципиталната или темпоро- парието-окипинталната зона на ЛХ.

При тази форма е нарушен спонтанния говор. Той е флуентен, с неосъзнати вербални парафазии. Спонтанното писане също е нарушено подобно на говора. Нарушено е също разбирането на чута и прочетена реч и назоваването.Запазено е повтарянето на чута и прочетена реч, но без разбиране


Изолационна афазия

(Смесена транскортикална сензорна и моторна афазия)

Обикновено се увреждат антериорната и постериорната асоциативна кора на ЛХ, без да засягат областите около Силвиевата бразда.

Спонтанния говор е нарушен. Липсва или произнася отделни звуци.Нарушени са още спонтанното писане, разбирането на чута и прочетена реч, повтарянето на прочетена реч и назоваването. Запазено е само повтарянето на прочетена реч,но без разбиране.


Проводникова афазия

(Аферентна моторна афазия)

Причините за основния дефект остават все оше неизяснени. Анатомичната лезия понякога е намирана в задните отдели на горната темпорална извивка и темпоро- париеталния преход на ЛХ.

Спонтанния говор и спонтанното писане са леко нарушени като говора е флуентен с отделни литерални парафазии. Нарушено е още повтарянето на чута реч,прочетена реч(понякога запазено) и назоваването. Запазено е разбирането на чута и на прочетена реч.


Аномична (амнестична) афазия

Тук уврежданията са твърде разнообразни по локализация и често са дифузни или мултифокални.Често имат същите локализации, каквито са характерни за ТМА и ТСА.

Нарушен е спонтанния говор,който е флуентен, но обстоятелствен със заобикаляне. Подобно на говора е нарушено и писането, както и назоваването. Запазени са разбирането и повтарянето на чута и прочетена реч.


Семантична афазия


При нея не са нарушени фонологичното и лексикално равнище на езиковите норми. Запазено е разбирането на чути и прочетени думи и в спонтанен говор и спонтанно писане не правят фонемни или лексикални замени. Пациентите не успяват да схванат цялостната семантика на отделни изречения, ако тя зависи от подредбата на думите и граматичните взаимоотношения между тях.Други реферати:
Автомобилна техника
Автомобилна техника-част 2
Пищови по теория на автомобила
Хидро пневматични машини и задвижвания
Концепция за жизнения цикъл на продукта


Изтегли рефератаКонцепция за жизнения цикъл на продукта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия