Видове мениджъри, лидерство

направляват техните усилия за достигане целите на организацията.”¹ Лидер е този, който умее да привлича околните и да ги мотивира за изпълнението на определена задача или за постигането на конкретна цел. Основната част от управлението във всяка организация е координирането на нейните дейности и насочването на усилията на членовете към постигане на целите й. Този процес включва способността да бъдеш лидер, тъй като лидерството е неизменна част от ефективното управление. Лидерството се проявява в междуличностните отношения. То се свързва с постигането на целите на организацията така, че последователите да ги възприемат като свои собствени. Ефективното управление е неразривно свързано с лидерството.

След всичко гореспоменато обаче, трябва да се има предвид, че разликата между мениджъра и лидера не просто съществува; тя е от сериозно значение за развитието на всяка организация, тъй като в голяма част от случаите ръководителят и лидерът в една компания са две различни лица. Ето защо, за да разграничим лидера и мениджъра един от друг ще ги разгледаме както заедно, така и поотделно, за да стигнем до желаните изводи.


Лидерски качества и умения.Сходства и различия между лидера и мениджъра


Любопитно е защо в преобладаващите случаи от практиката, лидерите са тези, които успяват по-ефективно от мениджърите да консолидират хората в организацията и да мобилизират тяхната групова енергия за постигане на определени цели. Причините се свеждат до два основни типа: вътрещноличностни и вънщногрупови. Не всеки умее да води - за това са необходими определени личностни качества и социални умения. От друга страна, за да се проявят лидерските качества и умения, е необходима група от хора, чиято съвместна дейност изпитва потребност от вътрешен организатор. Измежду множеството черти, върху които организационните психолози открай време спорят, се открояват поне дузина, които практиката е утвърдила като безспорно лидерски. Лидерът е толкова по-изявен, колкото повече от тези черти са комплексно притежание на неговата личност. Ето някои от по-характерните: лидерът е активен, общителен и подчертано заинтересован от осъществяването на груповите цели и интереси. Никога не остава равнодушен към общите проблеми и открито и неуморно демонстрира усилията си за тяхното решаване. Винаги е


Други реферати:
Основи на пазарната икономика
Основни категории в статистиката
Пари и парична политика
Пазарен механизъм и икономическа политика
Парично предлагане


Изтегли рефератаПарично предлагане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия