Видове управленски решения

По равнище на управление:

Висши .Те се вземат от висшите (top) мениджъри-ръководителя на фирмата и неговите заместници.Обикновено те имат задължителен характер.

Средните се вземат от ръководителите на звена, функционални отдели, дъщерни фирми и др. Те се отнасят само до конкретна деийност и засягат интересите на по-малки групи хора.

Низшите решения са тези, взети „на първа линия”.Такива са решенията на бригадирите, началниците на цехове и смени, управители и др.

Висшите, средните и низшите решения до голяма степен се припокриват в практиката със стратегическите, тактическите и оперативните, въпреки че често оперативните решения например се вземат и на най-висше ниво в йерархията.

По начин на изработка:

Делят се на индивидуални и групови .Разликата е дали се вземат от един или повече души.Ако се направи съпоставка между тях с предимствата и недостатъците им, тя ще изглежда така:

Предимства:

  • При груповото решение се обработва повече информация, тъй като участват повече хора.

  • Разглеждат се повече мнения и се използват различни гледни точки. Обикновено при изготвянето им се привличат специалисти, всеки от които има своя професионална позиция.

  • Вземащите решението притежават сумарно повече знания.

  • Генерират се повече алтернативи.

  • По-добро възприемане и поддръжка на крайното решение поради факта, че повече хора са участвали в изготвянето му.

  • Развиват се допълнителни умения и знания, които може да са от полза при бъдещата дейност .Хората се учат да работят в екип.


Други реферати:
Проект по среди за разработка
СА Алгоритми
Основни характеристики на ИО
Сумиране на 8-разредни двоични числа с фиксирана запетая с мантиса-с използване на симулатор CDL
Тестване и трасиране на изпълнима програма за процесор Intel x86-превръщане на малка ASCII буква в голяма


Изтегли рефератаТестване и трасиране на изпълнима програма за процесор Intel x86-превръщане на малка ASCII буква в голяма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия