Власт и стил на управление в икономическите организации

Власт и стил на управление в икономическите организации


Мощност-висшият предел на производствените възможности на работника.

Скорост-бързината на изпълнение на трудовите задачи.

Трудова работоспособност-тя е равна на умножените стойности на мощността по скоростта.

Най-ефективният работник според него е способен да произвежда максимален брой продукти за най-малко време.По този начин производителността на най-работоспособния работник се използва като единица мярка за оценка на производителността на останалите.Работоспособността определя размера на работната заплата,която според Тейлър е основен мотив за работата на работника.Внедрява принципа нареждане-контрол.За първокласен и съответно най-добре заплатен се смята този работник който изпълнява стриктно нарежданията.Тейлър за първи път изследва взаимодействието между човека и машината в хода на трудовия процес.Според него темпа на работа на работника трябва постоянно да се приравнява към все по-бързия темп на работа на машината.Производствения процес се разчленява на последователност от отделни трудови операции,като с хронометър се измерва времето за което една операция може да бъде извършена най-бързо,като се елиминират всички безполезни движения.

Научната организация на труда няма за цел прекомерната експлоатация на работниците-напротив,повишената производителност на труда води до намаление на тяхната бедност.той смята,че чрез прилагане на неговата теория в практиката ще стане възможно съчетаването на по-високи заплати за работниците и на предприемачите за по-високи печалби.

Б)Бюрократичен модел(Макс Вебер)-В основата му стой идеята за рационалното поведение на служителите в организацията,чрез която става възможно постигане на максимална организационна ефективност.Основните черти на бюрократичната организация са:1.Ясно разграничаване на компетентността на служителите и службите в рамките на организацията.това означава на всеки служител или служба,или отдел да е еднозначно ясно какво трябва да върши и до къде се простират неговите възможности,за да не се стига до дублиране на функции,което е източник на бюрокрация.2.Управлението трябва да се осъществява чрез писмени предписания по общи правила,усвояването на които изисква специална професионална подготовка.

3.Работната заплата на служителя е фиксирана и зависи от неговото място в служебната йерархия.4.Нисшите служители се подчиняват на висшите само в рамките на служебните си задължения.От тях се изисква преданост към службата,а не към началника.5.Службата и частната собственост на служителя са строго разделени т.е. той не може да присвой като своя собственост,нито заемания от него пост,нито произтичащите от този пост доходи.6.Служителите се подчиняват на единна дисциплина-унифицирана система за контрол и са задължени да дават постоянно отчет за извършената от тях работа.7.Службата на чиновника се явява само място на работа.

Според Вебер съвместяването на службата с други дейности намалява ефективността на организацията.1.Изискване за смяна на работните места т.е. преминаване от изпълнение от едни в други функции с цел намаляване на натоварването.2.Взаимна заменяемост-всеки един работник да може да изпълнява задълженията на останалите.3.Концентрация на повече функции на отделното работно място.Всеки вид работа трябва да дава възможност но този които я върши да расте на работното си място.4.Работника има права по отношение на начина на използване на своето работно време.Работника има право да определя началото и края на работното време при


Други реферати:
La generalisation ne nous fait elle pas courir le risqué de voir nos libertes legitimes diminuer
Pour ou contre la fess
Die Sehenswürdigkeiten von Varna
Einkaufen im internet
Leben mit oder ohne Wasser


Изтегли рефератаLeben mit oder ohne Wasser - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия