Влияние на демографските процеси върху пазарите на труда в България

Влияние на демографските процеси върху пазарите на труда в БългарияДемографията и пазарите на труда са тясно свързани области, които са в неприкъснато взаимодействие. Всяка от тях предопределя в значителна степен развитието на другата. Общотото им звено е икономиката, за която населението първостепенен и основен ресурс за развитие и задоволяването на икономикта с този ресурс става посредством пазарите на труда.

Състоянието на пазарите на труд се предопределя от населението, което от своя страна се обуславя от демографските процеси. Засилено влиние върху работната сила в България имат процеси, като:

 1. Намаляване на общия брой на населението

Намаляване на раждаемостта

 • Нарастване на смъртността

 • 1.3.Миграционни процеси

  2. Остаряване на населението

  1. Намляването на общия брой на населението и пазарите на труда

  Днешното демографско състояние на българското население е резултат от продължително действие на множество фактори и процеси. Влияния върху демографското развитие на страната оказват общите за развитите страни демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизаци, както и специфичните за развиващитете се страни и страни в преход, увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси България изпада в сериозна демографска криза.

  Спирането на нарастване на населението и процесите на неговото намаляване, започнал преди 1989 година, в периода след това се ускори. Към 31.12.2007 година постянно живещите лица в са 7 640 240, в сравнение с началота на 1990 година населението е намаляло с около 1 029 029 души.

  Намалението на населението в страната е резултат както от баланса между ражданията и умиранията, така и от баланса между заселванията и изселванията в и от страната. Едно от последствията от демографската криза е във влошаващата се сериозно възпроизводствена структура и ограничения по отношения на човешките ресурси и пазарите на труда.

  Намаляване на раждаемостта

  Спадът в раждаемостта е обективно обусловен от влиянието на много демографски, социални и икономически фактори. Социално-икономическте процеси след 1989 година ускоряват процеса на понижаване на равнището на раждаемостта и са причина през 1997 години то да спадне до 7.7 ‰. След регистриране на този минимум равнището на раждаемост започва да се стабилизира и към 2007 година e 9.8.


  Други реферати:
  Административен контрол
  Делова кореспонденция
  Публична администрация
  Организация на управлението
  Местно управление


  Изтегли реферата  Местно управление - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия