Вметнати части на изречението

15. Вметнати части на изречението


Вметнати части - синтактично яв­ление, при което в състава на изречението се включват добавъчни елементи, съдържащи някакво "странично поведение" (К. Попов), "попътни бележки или пояснения" (Й. Пенчев), "информация, която се схваща като странична за съдържанието на изказването" (Ив. Недев).

По въпроса обаче дали тези добавъчни елементи участват и в изреченската структура, мненията се разделят на две:

-За едни вметнатите части остават извън нея, те не са изреченски части в традиционния смисъл на думата, поради което не подлежат на синтактичен анализ (К. Попов, П. Пашов...).

-Според други при определени условия вмятанията придобиват функцията на главни или на второстепенни изреченски части (Й. Пенчев, Ив. Недев и др.). Всъщност става въпрос за две основни техни раз­новидности:

-за вметнати части, изолирани от структурата на простото изречение;

-за вметнати части, интегриращи се с неговата структура.

Тряб­ва да се има предвид, че вметнат характер могат да имат както отделни думи и изрази, така и цели изречения, например:

Впрочем, и вие навярно забелязахте, че всички имат прякори, и то доста конфузни (Ив. Петров),

В изречението с вметнати части - независимо от това, дали те са изолирани от неговата структура, или се интегрират с нея - се разграничават две паралелни информационни линии:

-на изреченското съдържание без вметнатата част;

-на съдържанието на самата вметната част.

Двете заедно градят комплексната изреченска семантика, като чрез втората линия се правят необходими от гледна точка на говорещия, но все пак второстепенни уточнения. Те могат да се отнасят до общия смисъл на изречението или до отделен негов детайл,

1.Изолираните от изреченската структура вметнати части в пове­чето случаи имат модален характер. В тях е заложена "придружаваща" информация, свързана с отношението на говорещия към това, което е обект на съобщението му - съгласие или несъгласие, приемане или неприемане, утвърждаване или отричане, предположение или фактичност, увереност или недоверие... Изявеното отношение често зависи и от емоционалното състояние на лицето:

Той, разбира се, изчака действията на другата страна (Д. Цончев),

Вметнати части от тази подгрупа се използват и за структуриране на изказването чрез уточняване на едновременността или последо­вателността на фактите, изброяването им в определен ред, унифицирането, съотнасянето или противопоставянето помежду им, индивидуализирането или обобщаването им...

Първо на първо, майка ми не давала от нейното мляко да бозая... (Н. Хайтов),

Според изразяването си вметнатите части, изолирани от структурата на простото изречение, са доста разнообразни

-единични думи (глаголи, наречия, безпредложно или предложно употребени съществителни);

-глаголни и именни изрази;

-фор­мално независими или зависими изречения;

-изреченски комплекси:


Други реферати:
Роля на металните йони в ензимния катализ
Синтез на съполимери
Полизахариди
Химична корозия
Текстилна химия


Изтегли реферата



Текстилна химия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия