Военновременната икономика на България 1939-1944г.

45.Военновременната икономика на Б-я 1939-1944г

Разграничават се 2етапа : 1) от 1.09.1941г,когато Б-я става член на Тристранния пакт; 2) след 1.03.1941г до края на вой ната. През първия етап иконо-миката се развива по възходя-ща линия.Реколтите са добри, индустрията разполага със за-паси от вносни и местни суро-вини.За благопритното функ-циониране на бълг икономика роля играят външнотърговски връзки с Германия и СССР. През втория етап бълг иконом се изправя пред трудности.У нас се настаняват германски войски,за чиято издръжка д-ва та ни поема определени задъл-жения.Увеличения брой на мо билизираните мъже също е в ущърб на стопанското разви-тие;гражданите немогат да се снабдят със суровини,материа ли и потребителски изделия. ~ М/у двата етапа съществуват и общи черти: - засилва се влия-нието на Германия в/у бълг стопанство; - развитието на военни действия в Европа и в света прекъсва много за Б-я връзки с д-ви извън Тристран ния пакт.Това лишава страна-та ни от важни пазари. – тери-ториалните промени в резулта на националното обединение на българите спомагат за пос-тъпвателно стопанско разви-тие; - характерно за стоп поли тика е пълното регулиране и дирижиране на бълг икономи-ка от страна на д-вата.


Тема 26:

В началото на 20в установило-то се на власт коалиционно правителство на П Каравелов и д-р Ст Данев премахва деся-тъка,предизвикал недоволство

то на мнозинството от бълг на род ;увеличава таксите за уча-щите се в средните и висши у-ща в стремежа си да ограничи изразходването на държ бюд-жет. ~ Закриват се и няколко дипломатически агентства с ог лед на въвежданите икономии. Тези и някои др „реформи” показват ограничените възмо

жности на кабинета да се спра ви със стоп проблеми.~Невъз-можността на правителството да се справи с финансовата криза кара Каравелов да пода-де оставка на кабинета.~ През първото десетилетие на 20в правителството проявява по- малка активност в областта на селското стопанство.Затова и резултатите са незначителни. Мероприятията в това направ-ление са твърде общи и не за-сягат съществено селскостоп производство.~Поради изтича не срока на търговските дого-вори в края на 1903г правител ството започва преговори за сключване на нови,на новата митническа тарифа.След успе

шните преговори с Русия търг договори се подписват и с Гер

мания, Англия,Франция и Ита лия,но тези д-ви запазват зна-чителни привилегии.


46.Динамика на световния иконом процес след Втората свет война

След Втората свет война ико-ном състояние на всички учас

вали във войната д-ви е тежко състояние.~Една от чертите на следвоенния период е оформя-нето на 3организирани групи д-ви.През първите следвоенни год в източноевропейските и някои средноевроп страни, ос-танали в зоната на съветското влияние,постепенно установя-ват тоталитарни режими.До на чалото на 50-те год още някол ко д-ви от др континенти,а от 1959г и Куба,влизат в соц лагер.Към тези 2групи се при бавят и добре оформине по соц-иконом критерии група на развитите капиталистич стра-ни.~Иконом сътрудничество води до създаване на редица м/ународни стоп организации, включващи д-ви и от трите или двете групи страни.~ През втората половина на 40-те год, когато е в ход „студената вой-на”, вотношенията м/у напред-налите капиталистически д-ви и страните от соц лагер се над преварват в областта на въоръженията.Напредналите капитал д-ви отделят солидни средства за подпомагане на развиващите се страни.Съоръ-женията за това са от иконом и полит естество.~ През 1948г към СССР и Монголия се присъединяват Албания,ГДР, Полша,Румъния,Унгария,Юго славия,Чехословакия. Периода 1944-1949г Северна Корея и Китай,а от 1954 и Виетнам се причисляват към тази група. Към 1947-1948г се формулира главните „революционни пре-образования в икономиката” – осъществяването на аграрна реформа и национализация в промишлеността, кредита, транспорта и др, т.е. разруша-ване основната капиталистич организация. ~ През 1949г се създава СИВ (съвет за иконом взаимопомощ) м/у СССР, Б-я, Полша,Румъния,Унгария и Че хословакия. Огромно влияние в/у развитието на чов общест-во след Втората свет война оказва научно-технич револю-ция – механичното въздействи вече във все по-голяма степен се заменя с химически, биоло-гически и др методи. НТР в/у всички отрасли на икономика-та става определящ иконом фактор.

47. Напреднали капиталисти чески държави след Втората световна война

Повечето д-ви преминават към свободно стоп регулиране на иконом процеси. Те се стре мят да наложат тази линия и в м/ународните иконом отноше-ния.Правителствата на Герма-ния,Италия и Япония премина ват към изграждане на ръково-дено стопанство, в което се разширява държ сектор, изграждат се редица държавно административни и икономи-ко-финансови институции. В основата на тази политика стои целта за мобилизация на всички ресурси в страната, за да се подготви тя за предстоя-щата война.~ Изграденото вое низирано стопанство в Герма-ния и нейните съюзници в на-чалото на Втората свет война ги поставя в по-благоприятна иконом и военностратегическа позиция в сравнение стехните противници.~Управляващите в Англия и Франция преди войната наблягат в/у развитие-то на гражданските мирновре-менни отрасли на икономика-та.~Започналата война през 1939г променя начини на снаб дяване,формиране на цени, реализация на продукция и др страни на икономиката на вою ващите страни. Материалното осигуряване на производство-то и пласмента се ограничават в рамките на дадената страна и в съюзническите д-ви.~Д-ви те от антифашисткия лагер раз полагат с по-добра суровинна база. По времето на войната всички страни увеличават производството на горива и електроенергия, но потребнос тта им нараства много повече, поради което всички изпитват недостиг от тях.~ Във всички страни, с изкл на Съветския съюз, печалбата се превръща в основен фактор за увеличава-не производството за военни цели.Във всички страни се раз вива инфлацията.


Външни заеми на Б-я


Първият държавен заем е взет от Англия през 1888г.Общата сума е 46777500лв при 6%лих

ва, погасим за 33г. С него пра-вителството откупува жп ли-нията Русе-Варна.~През 1889г правителството сключва втори договор за заем от 30млн лв. Той е получен от Виенската банка”Лендер банк” при 6% лихва и твърде сурови услови

Срещу заема правителството ипотекира жп линията Цариброд-София-Вакарел и Ямбол-Бургас.Заложени са и бюджетните митнически при-ходи. Заемът е предназначен за построяването на жп линия Цариброд-София-Вакарел, за изплащане на дългове в Лондо

Останалата по-голяма част от заема се изпълзва за въоръжа-ване на армията.~ Влошеното финансово положение на стра-ната принуждава Стамболово-то правителство да вземе през 1890г трети външен заем от 5млн лв от немската „Дойче банк” при 7%лихва. С него се погасяват и текущите плаща-ния към кредиторите по държ дългове.~Най-големия външен заем е 142780000лв взет през 1892г от „Лендер банк” при 6% лихва. Срещу заема са ипотекирани жп линиите Каспичан-София; София-Кюс-тендил; Русе-Варна. Заложени

са и строящите се пристанища в Бургас и Варна.~През 1893г договор за външен заем сключ

ва и БНБ с „Дойче банк” и „Дрезденер банк”.С/у този 30 милионен заем са ипотекира-ни недвижими държавни имо-ти.~ Сключените външни зае-ми безспорно подпомагат раз-витието на страната.Ускорява се строителството на жп лини

,увеличава се запупуването на оръжия и муниции за армията, подпомага се изплащането на стари дългове и др. В същото време външните заеми поста-вят в известна зависимост стра

ната и карат правителствата да увеличат данъчните тежести в/у населението.

25.Стоп политика на бълг правителства след Съедин до края на 19в

След Съедин през 1885г с един замах се премахват голя-ма част от създадените иконо мич ограничения,образува се една по-голяма стопанска еди-ница и се създават условия за по-бързо развитие на капита-листическите отношения.~ За да се стимулира развитието на нац промишленост правителст

вото на Ст Стамболов продъл-жава да прокарва в Нар събра-ние поредица от законодателн

мерки,като се дава предимств

на родното производство.~

Земеделско-промишленото из-ложение през 1892г дава значи

телен импулс за по-активна и интензивна стоп дейност в страната.След него се ускоря-ва развитието на вътрешната и м/ународна търговска дейност , засилва се интересът на чуж-дестранните търговци и промишленици към Б-я. ~ През ноември 1889г Стамболо

вото правителство с оглед да повдигне търговията в страна-та сключва с Англия първата самостоятелна търговска спо-годба.За периода 1890-1891г такива спогодби са подписани и с Германия, Белгия,Швейц , Франция и Австро-Унгария.~ През април 1894г правителст-вото води преговори със запад ните д-ви за въвеждане на из-менения на съществуващите митнически тарифи. Вносното мито се увеличава на 12.5% , но само за една год.Направена е крачка напред в стремежите на всички бълг правителства да извоюват иконом независи-мост на страната.~ В год на Стамболовото у-ние започва процес на ускорено натрупва-не на капитали. Въпреки това наличния капитал е недостатъ

чен за едно по-интензивно раз витие на бълг стопанство.~ Стоп политика на Стоиловото правителство в областта на промишлеността, селското стопанство, строителството и др отговаря на обществената потребност за покровителство и подпомагане на иконмиката на страната.


Други реферати:
Международно хуманитарно право
Международно хуманитарно право
Международнонаказателно право
Международноправен режим на морските ресурси
Места за изпълнение на лишаването от свобода


Изтегли рефератаМеста за изпълнение на лишаването от свобода - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия