Въглехидрати

Въглехидрати
Към въглехидратите се отнасят обширна група природни съединения, които могат да бъдат разделени на:

  1. Монозахариди (монози)- полихидроксиалдехиди или полихидроксикетони, за които са характерни редица свойства като: оптична изомерия, оксоцилкотавтомерия, редукционна способност, образуване на гликозиди и други. Техни представители, с важно биологично значение, са: D-глюкоза, D-фруктоза, D-галактоза, D-рибоза и др.

  2. Олигозахариди- образуват се чрез свързване на 2, 3 или 4 молекули монозахариди с отделяне на вода. При това свързването може да стане между хидроксилна и глкозидна група (образувана от карбонилната при тавтомерно превръщане) – малтозен тип олигозахариди или между 2 гликозидни групи- трехалозен тип. Дизахаридите от трехалозен тип не притежават редукционни и други свойства, характерни за карбонилната група. Олигозахаридите лесно се хидролизират до съответните монозахариди. Техните водни разтвори имат сладък вкус. Важно биологично значение имат захароза, лактоза и малтоза.

  3. Полизахариди- изградени са от много молекули монозахариди по принципа на малтозния тип олигозахариди. Имат висока молекулна маса, неразтворими са във вода или образуват колоидни разтвори. При хидролизата им като междинни продукти се образуват олигозахариди, а като крайни- монозахариди. Широко разпространени с важно биологично значение са нишестето, гликогенът, целулозата, хитинът, пектинът, хемицелулозата и др.

Въглехидратите заемат важни роля при обмяната на веществата. Те са краен продукт на фотосинтезата и са енергетичен източник на организмите. При растенията изпълняват структурни и опорни функции; влизат в състава на природни съединения като нуклеопротеини, гликопротеини, коезими и др.


Други реферати:
Същност на счетоводството и неговото място в управлението на предприятието
Финансови средства.
Финансово планиране
Финансово-счетоводен анализ.
Характеристика и отчитане на собствения капитал в застрахователното дружество


Изтегли рефератаХарактеристика и отчитане на собствения капитал в застрахователното дружество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия