Въведение в икономиката на труда

ТЕМА ПЪРВА
ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА НА ТРУДА

Основни понятия в икономиката на труда и техните характеристики

А. Същност и определение на труда. Трудът е фундаментална категория в курса по “Икономика на труда”. В контекста на класическата теория, трудът изглежда съвсем проста категория. Също и представата за него в тази всеобщност, като труд изобщо е съвсем стара Въпреки това, схванат икономически в тази си форма, “трудът” е също така е “съвременна категория”, каквито са и отношенията, които създава тази проста абстракция.

Други понятия в икономиката на труда

Доколкото възможност за труд притежават само хората и той не съществува извън тях, то при неговото изучаване се използват понятия като: трудоспособно население, работна сила, заето, безработни, човешки ресурси.

Трудоспособното население е съвкупност от населението в трудоспособна възраст, съобразно трудовото законодателство на страната. Според действащото у нас законодателство минималната граница на трудоспособната възраст е 16 години, а максималната граница, която дава  право на пенсия за прослужено време и старост е 55 години за жените и 60 години за мъжете. Тези граници са подвижни и законът допуска при определени условия в трудовата дейност да се включват лица под и над тази възраст. По отношение на пенсионната възраст например, се предвижда нейното поетапно нарастване за да достигне тази на страните от Европейския съюз – 65 години.

Работната сила е иманетно качество на човека като субект на труда. Тя може да се определи като съвкупност от физически и умствени способности, онаследени и придобити. Работната сила включва лицата, които са в състояние да се трудят, т.е. включва трудоспособното население. Потреблението на работната сила е самият труд. Работната сила се реализира в трудовия процес, в производството на желаните от него продукти и услуги, където  човек използва своите възможности, както и всички онези приспособления и средства, които сам той е създал.  В този смисъл човекът, работната сила, трудът и трудовият процес са неразривно свързани помежду си.

Трудовият процес е процес на взаимодействие между работната сила, средствата и предметите на труда. Именно работната сила привежда в движение веществените елементи на производството като им въздейства и направлява в определена насока. За да се осъществи трудов процес в съвременните условия са необходими два относително обособени социални субекта:

1. свободни хора, които притежават потенциална работоспособност, но нямат възможност да осъществяват самостоятелно трудова дейност и осигуряват издръжка за себе си и семейството си.  

2. собственици  или техни представители, които разполагат със средства и капитал, но не разполага от работна сила, която да ги приведе в действие, т.е. да осъществи производството на определени стоки и услуги.

За да се осъществи трудовият процес е необходимо тези два равноправни субекта да влязат в определени взаимоотношения помежду си. Това става на пазара на труда, където те се договарят за условията на труд и равнището на възнаграждение, т.е. те влизат в определено трудово правоотношение.

Трудовото правоотношение е правно отношение, което възниква между работодателя – физическо или юридическо лице и  физическото лице – работника при неговото  наемане. То урежда задълженията и правата на двете страни. Работникът се задължава да изпълнява определен вид дейност като спазва установеният ред и дисциплина Заети са онази част от населението, които имат работа и получават трудово възнаграждение.

         Безработни са лицата в трудоспособна възраст, които не работят, но активно търсят работа. Икономически активното население на една страна обхваща заетите и безработните.


Други реферати:
История на българското царство
Как Византия става балканска страна
Езика на тялото
Езиков анализ на уеб сайт на агенция Виа Травел ООД
Как възниква и се установява фашистката диктатура в Италия


Изтегли рефератаКак възниква и се установява фашистката диктатура в Италия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия