Въведение в икономиката на труда

Тема 1

Въведение в икономиката на трудаСъщност на труда и
подходи към неговото изучаване

Функции на труда

Характерни черти на съвременния труд

Структура на
курса по икономика на труда
Трудът- същност и подходи към неговото изучаване


Трудът е фундаменталното условие за възникването и развитието на човека, производството и обществото като цяло

..

Категория, която може да се дефинира по различен начин в зависимост от възприетия подход.


Основни подходи към труда: семасиологически, физиологически, дейностен, социологически и икономически.Семасиологически или семантически подход - смислово значение на думата “труд.


Физиологически подход - трудът като изразходване на човешка физическа и нервнопсихическа енергия при производството на материални и духовни блага.


Дейностен подход- трудът като целесъобразна дейност на хората, насочена към задоволяване на техните материални и духовни потребности.


Социологическият подход разглежда труда като система от отношения между хората, които участват в трудовия процес.

-между индивида и: формалните и неформалните групи в организацията, администрацията на организацията; професионалната организация, в която членува.

-отношенията на работника или служителя към: веществените елементи на производството; трудовия процес, в който той участва;.

-междуличностните и междугруповите отношения, които възникват между хората във връзка с участието им в трудовия процес


Други реферати:
Химия на лекарсвените вещества
Природни източници на въглероди. Екологични проблеми
Азот-реферат
Богомислтво и богомилски паметници в Босна
Възгледите на проф. Марин Дринов за произхода на българският народ


Изтегли рефератаВъзгледите на проф. Марин Дринов за произхода на българският народ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия