Въведение в Маркетинга

Въведение в Маркетинга (М)

Възниква 20-30те години на 20 век в световен мащаб.В своето развитие М преминава през следните етапи:

  1. Първи етап(20-30те години на 20в. В САЩ).През този етап М постепенно се обособява от общата ИТ.Основна цел на маркентинга е как по-добре да бъде реализирана вече произведената продукция.Основно маркетингови инструменти са рекламата и средствата за насърчаване на продажбите.

  2. Втори етап(50-60те години на 20в. В Европа).В годините след 2рата Световна война постепенно се стабилизират икономиките на европейските държави, в резултат на което се налага необходимостта от извършване на маркетингови проучвания не само след като стоката се реализира на пазара, но и предварително,когато се разработва продукта.Целта е предварително да се проучат изискванията на клиентите към продукта и тези желани харакатеристики предварително да се заложат в него.Целта е да се осигури конкурентно предимство.

  3. Трети етап(80-90те години на 20в.).През този етап М се развива като се налагат нови направления,а именно изследване на потребителското поведение и социалноотговорния М.

Филип Котланд – най-известния учен работил в областта на М(все още работи и публикува)Разглеждаме неговото определение за М..Според него М представлява социален и управленски процес,в който отделните личности и групи получават това,от което се нуждаят и желаят като създават,предлагат и разменят с другите хора продукти с определена стойност.

Основни Маркетингови понятия:

  1. потребности – човешката потребност представлява състояние на осъзната липса на някакво основно удовлетворение.Тези основни потребности произтичат от биологичната същност на човека и върху тях М не може да влияе, но трябва да се проучва и да се съобразява с тях.

  2. желание – то представлява нужда за специфично удовлетворение на по-дълбоките потребности.Потребностите могат да бъдат ограничени, но желанията за тяхното удовлетворяване могат да бъдат много и различни и именно върху тях влияе М.

  3. търсене – то представлява желание за определен продукт подкрепено от възможност и намерение към тяхното купуване.Търсенето винаги е платежоспособно.

  4. продукт – той представлява всичко което може да се предложи за задоволяване на потребност или желание.Продукта е общото понятие и включва стоки,услуги и идеи.

  5. пазар – от гледна точка на М представлява съвкупност от всички потенциални клиенти имащи определена потребност или желание,които искат и са в състояние да осъществят размяна,с цел да задоволят тази потребност или желание.Пазарът се дели на пазар на промишлени стоки и пазар на потребителски стоки.Пазара на потребителските стоки включва отделни лица и домакинства,които купуват за лично потребление.Този пазар се отличава със сложни и разнообразни характеристики, като потребителите формиращи пазара се различават по възраст,доход,пол,равнище на образование и др.В резултат на тези показатели общия пазар може да се раздели на отделни пазарни сигменти, всеки от който има специфични изисквания към продукта.Основна задача на всяка фирма е добре да се ориентира към кой пазарен сигмент е предназначена нейната стока.Пазара на промишлените стоки включва лица или организации


Други реферати:
Файла Мотивацията като управленска функция
Нормативна уредба в туризма
Опции и опционни стратегии
Организационно поведение
Основи на маркетинга


Изтегли рефератаОснови на маркетинга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия