Въведение в системите

Информационни системи

  1. Стурктура – ИС представлява специализирана програмна система, коьто извлича от БД заявените то потребителя справки и им ги предлага в удобен за ползване вид.

Подсистемата за управление на данните използва една или повече БД и една сестема за управление на БД.

СУБД предлага данни и инструментални средства за обработката им, а ИС чрез подходяща обработка създава нови данни и показва списъка им.

Функционалните подсистеми са различни за различните области в които се използва ИС.

  1. Архитектура на WEB базирана ИС.

LAMP->LINUX->APACHE,MySQL,PHP

WAMP->WINDOWS

Въведение в системите

Развите, понятия, модели и топологии на системите

  • Развитие на системите

Възникване - "система" – организъм, строй, съюз - цяло, съставено от части (др.гр.);

Развитие – базира се както на класическите науки така и на некласическите;

Днес - Може да се твърди за встъпване в етап на научен, системно-междудисциплинарен подход към развитие на науката, образованието, техниката, технологиите. 

  • Основни направления в теорията на системите

Системология тази теория изучава теоритичните аспекти и използва теоретичните методи.

Системен анализ – методологията на изследване на системите, често се използват и пректически аспекти.

Системотехника – комбинация от практика и технология на проектиране на системите.

  • Основни понятия за система

Елемент - съставна част на системата.

Процес – подредена последователност от състояния на с-та.

Състояние – съвкупонстта от достъпните за с-та ресурси определящи нейното поведение.


Други реферати:
Христо Ботьов Петков-Хайдути
Сън-Никола Вапцаров
Христо Ботев
Тихия пролетен дъжд
Стихии-Елисавета Багряна


Изтегли рефератаСтихии-Елисавета Багряна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия