Въведение в управлението на промените

Въведение в управление на промените

(лекция 05.02.2009г.)Съдържание:


1. Развитие на управление на промените като теория и практика на базата на интердисциплинарни знания

2. Проблеми и задачи, свързани с успешното провеждане на променените

3. Промени – същност, характеристика, видове. Области на промяната

4. Фактори, които обуславят промените в съвременните организации. Влияние на вътрешните и външните променливи върху процеса на организационни изменения

5. Възможности за адаптация на съвременните организации към бизнес средата в условията на промените.

1. Развитие на управление на промените като теория и практика на базата на интердисциплинарни знанияУправление на промените се основава на идеите на много теоретични области: социология, психология, организационно поведение, индустриален инженеринг, обща теория на системите и т.н. При това могат да се формулират няколко базисни характеристики на Управление на промените:

=> Управление на промените е подчинено на задачата за преход от рекреативен към провокативен подход за координация на дейностите свързани с него;

=> Управление на промените представлява професионална област, за която са необходими разнообразни умения, като съвременните мениджъри са в различна степен подготвени за това;

=> Управление на промените предполага овладяване на разнообразни знания по отношение, както на теоретичните модели за неговото осъществяване, така и в насока на тяхната практическа реализация;

=> Управление на промените е насочено към интегриране на отделните проекти за изменение в широкообхватната балансирана (...?...)


Водещи постановки:


=> Компетентното управление на процеса на промяна е мощен инструмент за осигуряване на дългосрочно възходящо развитие на организацията;

=> Промените са постоянни и са обективно необходими;


Други реферати:
Нормативни забрани в българския език
Подходи, стратегии, прийоми, методи и стимулиране на децата със специални образователни потребности
Сленг и жаргон
Словото в символ, визия и жест
Старобългарски език


Изтегли рефератаСтаробългарски език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия