Възникване на социлогията като наука

Тема№1

Възникване на социлогията като наука.

Методически принципи на първите макроикономически концепций.Огюст Конт,ХърбъртСпенсър,Емил Дюрхем,Вилфредо Прарето.


Вкрая на 18в. се наблюда недоволство от състоянието на обществените науки и възнква нуждата от разработвне на нови теорий които да обясняват новите процеси в обществата в Европа.Потова време се преминава от ръчно към машинно производство,в обществото възникват нови социални процеси и взаимоотношения.По това време се появяват първите социални дискусий, а 1839г.се появява огромния труд на французина.Огюст Конт баща на социологията,който си поставя амбициозната задача да разработи универсален научен стандарт и да класифицира според него областите на нучното познание.Конт е основоположник на позитивизма в соиологията и той издига в култ принципа на верификацията.Според този принцип всяко твърдение или съждение има смисъл ,само ако може да бъде проверено в прекия социален опит(в живота)

Ето защо позитивистите не приемат абстрактни понятия като:време ,пространство ,материя и ги считат за празни словестни конструкций. О.Конт и неговите привърженици на практика отричат абстрактното мислене(грешка)

Те отиват и до краиност -пряко да сравняват социологията с точните науки.Според него социологията трябва да се изучава в две части-социална статика и социална динамика.Според него социалната статика трябва да изследва връзките между обществото ,а социалната динамика процесите , които протичат в обществото и който водят до промени в социалните отношения. Сравнявайки социалните с точните и естествени науки подрежда ги по следният начин: математика,астрономия,физика,химия,биология,социология.

Конт въвежда понятието „социален или обществен организъм”.

Прави паралел между биологичния и социалния организъм,според него частите в социалните организми са харминично свързани,така както органите в биологичния организъм.

Друга основна грешка която прави Конт е :че той не прави разлика между предмети обект на изследване.

Хърбърт Спенсър (схващания)-той е привърженик на идеите на О.Конт и той дори е още по –силно повлиян от биологията тъй като за разлика от Конт е заознат с теорията на Ч.Дарвин за революцията на


Други реферати:
Как се пише резюме
Нейно нищожество-Запетайката
Някои фразеологизми и жаргонизми в българския език
Нормите в българския език (43 стр.)
Научен стил


Изтегли рефератаНаучен стил - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия