Задача по счетоводствоНа 01.05. 200х г. търговско дружество “ДАКА” – ООД разполага със следните активи, пасиви и собствен капитал: 1. Сгради с отчетна стойност 3600 лв., 2. Материали – 700 лв., 3.Парични средства по разплащателната сметка 2000 лв., 4. Парични средства в касата 100 лв. 5. Печалба от текущата година – 200 лв. 6. Основен капитал – 5000 лв. 7. Доставчици – 400 лв., 8. Задължения за социално осигуряване – 800 лв.


Иска се:

  1. Да се състави б алансът на дружеството към 01.05.200х г.

  2. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции, които са посочени по-долу.


БАЛАНС

На “ДАКА” – ООД

Актив Към…01.05.200х г. Пасоив

Балансови статии

Сума

Балансови статии

Сума


Сгради

Материали

Разплащателна сметка

Каса3600

700

2000

100Основен капитал

Доставчици

Задължения за социално осигуряване

Печалба от текущата година5000

400


800

200

Сума на актива

6400

Сума на пасива

6400През месец май 200х г. са извършени следните стопански операции:

1. На 01.05. 200х г. съгласно фактура са доставени материали с цена на придобиване 1000 лв. Сумата фактурата се дължи на доставчика.


Д-т сметка Материали 1000

К-т сметка Доставчици 1000

2. На 06.05.200х г. със средства от получен банков заем са изплатени задълженията за социално осигуряване.

Д-т сметка Задължения з асоциално осигуряване 800

К-т сметка Получени заеми 800


3. На 10.05. 200х г. съгласно нареждане-разписка от разплащателната сметка са изтеглени 900 лв. Сумата е заприходена в касата, съгласно ПКО.

Д-т сметка Каса 900

К-т сметка Разплащателна сметка


Други реферати:
Франчайзинг. Договор за спонсорство
Същност на международния маркетинг
Същност на мърчандайзинга
Стратегическо управление-лекции
Фискална политика на държавата


Изтегли рефератаФискална политика на държавата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия