Задбалкански котловини

Задбалкански котловини.Софийско поле

1.Морфохидрографски особености – задбалканските котловини се простират в посока запад-изток.Разположени са между Стара планина и Средногорието.Оградни части на котловините са склоновете на Средногорието (до 800 м н.в.). Условно котловините могат да бъдат разделени на два типа – поради орографската затвореност и различията помежду си

1) високи (западни) – между 540 и 800 м н.в.;

2) ниски (източни) – между 100 и 400 м. Н.в. ;

Най-голямата котловина е Софийската.Тя има елипсовидна форма и се простира в посока северозапад-югоизток.На северозапад достига до Сливнишките височини, а на югоизток – до Ихтиманска Средна гора, на североизток – до Западна Стара планина и на югозапад – до Витошкото Средногорие.Дъното има площ 1200 кв.км, а релефът е равнине с надморска височина от 550 до 625 м.

По време на развитието си в Софийската котловина се отлагали пластове с дебелина от 25 до 900 м , предимно с пясъци и глини, в някои от които имало и въглища.Езерната фаза във формирането на Софийската котловина се доказва от абразионните тераси в подножията на планините на височина до 750 м.Софийската котловина има висока сеизмичност, обусловена от разломния характер, като с нея са свързани и многобройни минерални извори във и около София.В нея преобладават ерозионно-акумулативните форми на релефа/ речни тераси, добре изразени в подножията на Витоша и Стара планина.

2. Природна среда и релеф – задбалканските котловини са образувани в резултат на разломни движения и хлътване на ивицата между Стара планина и Средна гора.Именно поради това те са високо сеизмична зона.

2.1. Климат и води – за формирането на климата влияние оказва надлъжното простиране на котловините, различията в надморската височина, нееднаквата им затвореност и съседствоо с планински вериги.Попадат в две климатични области : умереноконтинентална и преходноконтинентална.С умереноконтинентален климат са западните котловини, а с преходноконтинентален – източните.Присъщи са валежните сенки, студените ветрове в Сливенската котловина, фьон в Софийската котловина и др.

За източните котловини (с преходноконтинентален климат) да характерни по-високи средни юлски и януарски температури, по-ниски стойности на годишни температурни амплитуди.Валежите се колебаят между 550-600 мм.

Задбалканските котловини са богати на подземни води.В някои от тях (напр. Софийска, Казанлъшка и Сливенска) голямо участие имат и грунтовите и минералните води.

Реките формират режима си извън котловините – по склоновете на Стара планина и Средногорието.Реките, извиращи от Стара планина имат пролетен максимум и снежно-дъждовен режим, а тези извиращи от Средногорието – по-ранен пролетен максимум.


Други реферати:
Методи за очистване на Органични замърсители (ЛОС) от отпадъчни газове
Методика за разработване на програма за опазване на околната среда
Мониторинг на въздуха
Мониторинг на въздуха в Кумерио Мед АД
Националните паркове и горските екосистеми в тях


Изтегли рефератаНационалните паркове и горските екосистеми в тях - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия