Заекване

ДЕФИНИЦИИ ]

Задълбоченият научен интерес и изясняване на този говорен фено­мен нарасна особено много през втората половина на миналия Век. Каква всъщност е неговата природа? Как започват да се проявяват неговите симптоми и как се развиват? Как влияе на развитието на | личността?... Това са неизбежните актуални въпроси и днес» защото то винаги е било някаква особена пречка в човешката реч, а оттам и за цялостното развитие и самочувствието на индивида.

Логично е като първа стъпка, когато се впускаме да изследваме една обширна и сложна тема като заекването, да дефинираме основ­ния обект. В световната специализирана литература и научни из­точници то е дефинирано по различни начини като обем, структури­ране и съдържание. Естествено философията на различните школи дава своята насоченост и акцент върху една или друга страна. Всяка дефиниция би трябвало да я приемем като "работна" или временна, тъй като трудно някой би дал напълно завършен научен модел за факти и явления, които постоянно се променят, в такава сложна и чисто човешка материя, каквато е заекването.

Представителите на различните школи са го тълкували и опреде­ляли от различен ъгъл (Ут§аге, 1964, Уап Шрег, 1973, О. Вюос&иип 1987,1995, Т. Ре*еп> & В. Сикаг, 1991, Я. Шапа & 5. Со14Ьег& 1995, ^. РегкшЕ, 1990, В. Иванов, 1973, А. Волкова, 1985, Л. Белякова и Е. Дъя-кова, 1998, и др.). Кратки или пълни, опростени или задълбочени, ед­ностранчиви или многостранни, всяка от тези дефиниции е някакъв научен принос

Подходът към търсене на определение на заекването винаги трябва да се разглежда с много условности. Всеизвестна е неговата сложна и многоизмерна природа (причини, проявление, развитие, ди­ференциация, усложняване и пр.) и затова дефинирането му е предиз­викателство за всеки учен, изследовател и говорен терапевт. Дори и маи-пълната и пространна дефиниция да не може да го представи

най*задоволителния Вид като речеВи феномен, все пак трябва да да­де на изследователя и специалиста насока, която ясно да идентифи­цира говорния феномен като начало за разбирането на същността и

изследването му.

От какъвто и ъгъл да го разгледаме, това специфично говорно на­рушение е "променлива величина". Първо, се променя при индивида с развитието на възрастта като прояви и поведение, чуВства, отно­шение. Второ, в науката или по-скоро науките, които се занимават с неговата сложна природа,


Други реферати:
Воден дефицит
Дишане на организмите
Връзка на човека с човекодобните маймуни
Болести, предавани по полов път
Клас Влечуги


Изтегли рефератаКлас Влечуги - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия