Защитени територии

На територията му се намират живописни речни долини,величествени проломи и каньони,оградени от високи навсякъде до 100м стени,образувани от дейността на реката,която е била улеснена от няколко епейрогенни движения през кватернета.От двете страни на реките се редуват етажирани скални площадки.Каньоните са изградени от кредни варовици над които е дунавският льос,дебел 10-25м.Покрай реките се намират сенчести гори с виеща се растителност-повет,дива лоза,бръшлян и др.В парка се срещат някои редки птици-скален орел,дунавски ловен сокол е египетски лешояд.Сравнително добре са запазени останки от средновековния български град-крепост Червен(от завоя на р. Черни Лом).

Резерватите са изключителна важна категория защитени обекти.За резерватите се обявяват отделни кътове от природа оа,които се отличават от забележителни ценни в научно отношение или застрашени от намаляване и изчезване растителни и животински общности или местности,чиито форми на терена имат трайно значение за науката и за народното стопанство.Утвърждаването на резерватите има за цел да се запази във възможно най непокътнат вид естественият самотен характер на природата в тях са идните поколения.Това е необходимо за да може да се изучава нашата страна и измененията в природата настъпили в резултат на човешка дейност.В резерватите абсолютно са забранени ловът,риболовът ,косенето на трева ,пашата, разрушаването на гнездата на птиците и леговищата на животните, повреждането на храстите и дърветата и събирането на билки.В тях може да се влиза само с разрешение,и то за научни наблюдения на растителните и животинските съобщества или за проучване на развитието на почвите,на терените форми и др.В нашата страна засега обявени 90 резервата.Според характера им те се делят на горски,горско-ловни,ботанични, зоологични,геологични.Територията,коята заемат е различна.Най-големият от нашите резервати е „Лопушна“ на р.Резовска в Странджа,който има 2400 ха площ.По-


Други реферати:
Фундаментна плоча
Изчисляване на сгради с вертикални носещи шайби за сеизмични въздействия
Анализ на деформациите на геоложките тела
Динамичен анализ–теоретичен модел
Инженерен анализ


Изтегли рефератаИнженерен анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия