Застрахователен риск, видове застраховане

Изпитна тема 18: Застрахователен риск. Видове застраховане

План-тезис: Същност на застраховането. Видове застраховане. Риск – същност и определение. Видове риск. Риск на застраховавателя.


Същност на застраховането.

Застраховането е образуване, организиране, управление и разпределение на паричен фонд, от специализирано застрахователно дружество, създаден от премии на физически и юридически лица, който е предназначен за възстановяване на случайни, но закономерно подчинени вреди от стихийни бедствия и злополуки на някои от участниците или за подпомагането им.

Икономическата същност на застраховането се разкрива чрез функциите, които изпълнява, а именно:

- Защита на собствеността на физически и юриддически лица

  • Защита на живота и трудоспособността на гражданите

  • Провеждане на превантивна дейност т.е.предотвратяване на настъпването на рисковете или ограничаване на вредите, причинени от тях.

Видове застраховане

В българската теория и практика застраховането се разделя на две основни области – имуществено и лично застраховане. Според обектите, които са застраховани или покритите рискове има различни видове застраховки.

В личното застраховане се изплащат застрахователни суми във връзка с настъпването на събития, засягащи съществуването на хората – смърт, злополука, болест и др., а също и при изтичане срока на застраховката. Личното застраховане се подразделя на животозастраховане и застраховка „Злополука”. Обект на животозастраховането е само лично, неимуществено благо. Със застрахователния договор по тези застраховки не могат да се покриват вреди, причинени на материалните ценности на застрахования. За риск злополука, говорим при случайно и внезапно действаща отвън сила въпреки волята на застрахования и му причинява смърт или нетрудоспособност. Към личното застраховане спада и застраховката срещу болест, при която се покриват медицински разноски.

Имуществено застраховане – обхваща застраховки, чиито обекти са с подобни рискови характеристики. Предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари. Разнообразието на тези застраховки е голямо, но всяка покрива определена застрахователна потребност.

В зависимост от начина на възникване на застрахователното отношение застраховките се разделят на задължителни и доброволни. „ГО” на МПС и „Злополука на пътниците в обществения транспорт” са особен вид задължителни застраховки, защото отговорността на застрахователя започва да тече след сключването на застрахователен договор.

Според вида на плащането на застрахователя разграничаваме застраховане на ренти и застраховане на суми. При застраховане на ренти (пенсия) плащането на застрахователя е многократно и се прекратява със смъртта на застрахования или с изтичане на срока.

При застраховане на суми плащането е еднократно и се извършва при : смърт, временна или трайна нетрудоспособност или при изтичане на срока на застраховката.

Същност на риска. Определение.

За да изясним същността на застраховането има нужда от дефиниране на понятието риск. Рискът е естествено прояввяване на целенасочената дейност. Той води не към набелязаната цел, а към отклонение на очакваните резултати. Рискът е нещо, което


Други реферати:
Праисторически животни-Динозаври
Родопи-релеф,разположение
Република Индия
Памук
Реферат за Китай


Изтегли рефератаРеферат за Китай - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия