Здраве и болест-развитие на концепциите

Здраве и болест - развитие на концепциите. Обществено и групово здраве- определение, основни детерминанти и индикатори за оценка


Развитие на концепциите за здраве:

1. Биомедицинска концепция за здравето- разглежда го като отсъствие на болест или инвалидност. Тази концепция минимизира ролята на околната среда, на социалните, психологичните и културни детерминанти на здравето.

2. Екологично концепция – според нея здравето представлява динамично равновесие между човека и околната среда, а заболяването е не приспособяване на човешкия организъм към средата. Повдига 2 въпроса: за не съвършения човек и не съвършената околна среда.

3. Психо-социална концепция- според нея здравето не е само биомедицински феномен, а се влияе от социални, психологически, културни, икономически и политически фактори, които трябва да се взимат в предвид при измерването му.

4. Холистична концепция – представлява синтез от всички по-горе посочени. Отразява единството на биологичната, психичната и социална същност на човешката личност, а от там и на човешкото здраве.

Определение на СЗО (07.04.1948): Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучиe, а не само отсъствие на болест или недъг”

В последните години това определение е разширено, като се добавя и способността на човека да води „продуктивен в социално и икономическо отношение живот”, което е целта на стратегията „Здраве за всички”

Посоченото определение на СЗО не е удобно за оперативни цели, тъй като не позволява директно измерване на здравето. Експертна група на СЗО предлага да се разглежда в широк и в тесен смисъл.

В широк смисъл „Здравето е състояние или качество на човешкия организъм, изразяващо адекватно функциониране на организма при дадени условия- генетични и от околната среда.

В тесен смисъл: „Здравето” означава, че няма явни данни за заболяване и, че дадено лице функционира нормално.

Новата философия за здравето се опира на следните основни положения:

  1. Здравето е основно човешко право

  2. Зависи от дейността на много обществени сектори

  3. То е същността на продуктивния живот

  4. Има централна роля за качеството на живота

  5. Здравето включва отговорност на индивидите, държавата и международната общност.

  6. Поддържането му представлява главна социална инвестиция

  7. Здравето е всеобща социална цел.

Измерения на здравето:

1.Физическо измерение- перфектно функциониране на тялото.;

2.Психическо- състояние на равновесия между индивида и обкръжаващата го среда, състояние на хармония между себе си и другите, съжителство между собствените реалности и тези на другите хора и на околната среда.

3.Социално – хармония и интеграция в рамките на индивида, между индивидите и другите членове на обществото.

Към тези 3 специфични измерения могат да се добавят още:- духовно – емоционално

- професионално измерение.
Други реферати:
Методи за съхранение на растителни образци (in vitro)
Нобелови награди свързани с биологията 1971 -1980г.
Общ и индивидуален белтък. Методи за определяне. Имформативна стойност. Острофазови белтъци
Общи сведения за поправката на ДНК
Окислителната вреда върху биологичните молекули.Действията на антиоксидантните витамини


Изтегли рефератаОкислителната вреда върху биологичните молекули.Действията на антиоксидантните витамини - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия