Здравно състояние и двигателно обучение на учениците от 1 до 4 клас

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том …, серия …Здравно състояние и двигателно обучение на ученици в началното училище


Петър Цанков

Научен ръководител: проф. Антоанета Момчилова дпн


One of the most issues as deal with the Bulgarian school sport is to conserve the health of students. In this respect, exercise, adequate motor activity is the basis of physiological systems and motor abilities of students

Key words: students, driving potential, motor coordination, mobill games, motor skills, motor ability, bevelopment


Въведение

Един от най-актуалните проблеми днес е съхраняването на здравето на младото поколение. Това е перманентен, сложен, динамичен и многофакторно обусловен процес, който протича в условията на конкретна природна и социална среда. Училищното физическо възпитание и спорт е призвано да осигури на подрастващите необходимото им задравно-функционално и двигателно развитие, подготовка и компетентност за по-нататъчно самостоятелно самоусъвършенстване, като условие за поддържане на добро здраве и хармоничност.

В тази връзка физическото натоварване, адекватната двигателна активност в уроците по физическо възпитание и спорт в началното училище е в основата на пълноценното развитие и усъвършенстване на физиологичните системи и двигателните способности на учениците. Основна задача на физическото възпитание и спорта в началното училище е чрез качеството на образователния процес и социалния опит да се подпомогне и насочи адекватно развитието на двигателните им способности за пълноценната им и ефективна реализация в живота. Без качествен учебен процес нито здравното състояние, нито собствената двигателна култура на учениците, нито тяхната ценностна ориентация за здравословен начин на живот, могат да бъдат успешно постигнати.


ИЗЛОЖЕНИЕ

При това положение първоначално в учебния процес по физическо възпитание и спорт, усилията трябва да бъдат насочени към формиране на жизнено важни двигателни умения и навици. В педагогически план това означава, че за постигането функционално, двигателно и интелектуално развитие на обучаваните, се изискват специализирани конкретни действия от страна на учителя, които осигуряват необходимата за целта постановка на учебния процес и насока на неговите въздействия. Постигането на образователен резултат от обучението по физическо възпитание и спорт е необходимо да се осъществява на сравнително висока функционална основа, която създава условия за развитието на двигателните им способности, формирането на психиката и личностните им качества. Със своите специфични особености разнообразните форми на работа (урочни и извънурочни) предлагат големи възможности за обогатяване на моториката и изграждане на морално-волевите и интелектуалните качества на учениците. Степента на функционалното им въздействие е свързано с богатството от движения в емоционална динамична обстановка, която влияе значително върху здравето и развитието на двигателните им способности. Съществена част от съдържанието на физическото възпитание е двигателната активност.

Кои са конкретните проблеми, които днес стоят за решаване пред специалните институции и обществото във връзка със здравето и двигателната


Други реферати:
Машини за химическа защита
Блок схеми
Кодиране, криптиране, информационна сигурност
Компютърни системи
Мобилни комуникации от трето поколение UMTS


Изтегли рефератаМобилни комуникации от трето поколение UMTS - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия