Биология

1.предмет и задачи на цитологията. истори-чески бележки. клетъчна теория. В началото на развитието си цитологията е била описателна, а след това се превръща в експериментална наука. Задачите, които тя си поставя клонят към биохимия,молекулярна биология, генетика.Цитологията е тясно свързана с мн други дисциплини. Клетката е най-малката структурна и функционална единица на всички системи. Тя притежава всички свойства на живите организми: обмяната на вещвства и енергия, реагира на външни
Прочети реферат
4. Редоксипреносители Орг. коф. са в-ва с разнообр. строеж, спадащи към гр. на непръстенните и пръстенните с-я: карбопръс-тенните и хетеро-пр. ОС. Орг. коф имат характ. особ. 1) нямат белт. строеж, ниска Мm, термостаб. в-ва; 2) структ. произв. на vit; 3) не пром. хим.си стр-ра след завършв. на р-ята; 4) изп. ф-ята на преносит.; 5) след свързв. на енз. с коф. се променя конформ. на енз. – той преминава в каталит. акт. съст. Oрг. коф. се класиф. в няколко групи: Редоксипреносит. – преносит. на Н-атоми и е-. Катализ. процес
Прочети реферат


Видове отгледни сечи. Осветленията са вид отгледни сечи,който се провеждат от момента на възникване до тяхното склопяване-около 10 годишна възраст.Целта на осветленията е да се предпазят младите екземпляри от заглушаване.Осветленията се извеждат още след реконструкция,с оглед борба с издънките и при възможна нежелана смяна на видовете.Осветленията трябва да се провеждат през пролетта май-юни за да се използва вегетациония период.Сечта се повтаря през 2-3г.Прочистките са отгледни сечи,
Прочети реферат
Вътрешна течна среда. Човешкият организъм е отворена систе­ма, която непрекъснато извършва обмяна на вещества, енергия и информация с околната среда.Въпреки промените на външните и вътрешните условия,в нашето тяло се поддържа относително постоянство,състоя­ние на динамично равновесие хомеостаза.Основно значение за поддържането на хомеостазата в човешкия организъм има неговата вътрешна течна среда.Вътрешната течна среда е образувана от кръвта, лимфата и тъканната течност.Кръвта е
Прочети реферат
_Гръбначен стълб (_Columna vertabralis_)_ Представлява наредени един в/у друг прешлени и е осн. Упора на чов. Орг. Има S-образна ф-ма, състояща се от шийна част (7 шийни прешлена), гръдна част (12 гръдни прешлена), поясна част (5 поясни прешлена)- в тази част пада осн. Упора при изправен стоеж; кръстна част (5 кръстни прешлена- те са срастнали по м/у си и обр. Кръстна кост ); 3-5 недоразвите прешлена, които изгр. Опашната кост . Тези прешлени са недоразвите, з-то опашката е изчезваш елемент при човека. Гръбначният ст
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия