Биология

Невронът като основна структура и функционална единица на нервната система. Принцип на нервно контактуване. Невроните са с различна форма и размер, но всички те имат някои общи анатомични белези: невронът се състои от клетъчно тяло, дендрити и аксон. Клетъчното тяло има мембрана, която загражда вътрешното съдържание и ядрото на клетката. Ядрото е частта от клетката, която съдържа дезоксирибонуклеиновата киселина /ДНК/. Това е протеинът, в който е кодирана генетичната програма за клетъч
Прочети реферат
Ускорението на еволюцията и проблемът за устойчивото развитие * Една от най-големите и вълнуващи загадки на биологичната еволюция е постепенното ускорение на еволюционния процес в историята на Земята. ТОЗИ АСПЕКТ НА ЕВОЛЮЦИЯТА НЕ ДОСТАТЪЧНО ПРОУЧЕН, МАКАР ЧЕ ИМА ГОЛЯМО ТЕОРЕТИЧНО И ОБЩОФИЛОСОФСКО ЗНАЧЕНИЕ, ТЪй КАТО ЗАСЯГА ПРОБЛЕМА ЗА НАШЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАНЕ. ТОЙ ИМА СЪЩО И ГОЛЯМО ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С УСКОРИТЕЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МНОГО ПРОЦЕСИ. А
Прочети реферат


Антропогенни Фактори и въздействието им върху природната среда Антропогенните фактори представляват съвкупност от човешки дейности, които въздействат върху природата на Земята и живите организми, които я населяват. Науката, която се занимава с антропогенното въздействие се нарича Екология. Макар да съществува от 60-те години на 20 век като самостоятелна биологична науча, екологията придобива изклютителна популярност едва последните 4-5 години. Постепенно започваме да осъзнаваме какв
Прочети реферат
3 Опорно-двигателна система. Устройство на костите и ставите. Череп. Движението е основна форма на поведение при живите организми. При животните и хората то се осъществява посредством опорно-двигателната система като се променя положенито на горните или долните крайници, главата, туловището. Самата опорно-двигателна система се състой от две части-активна и пасивна част. Мускулите са активната част. Като се свиват или разпускат се извършва движение. Самото движение става посредством ин
Прочети реферат
Предмет и задачи на анатомията и физиологията Анатомията и физиологията на човека са клонове от общата наука за живота – биологията,и имат за задача да изучат строежа и функциите на човешкото тяло,закономерностите,на които те се подчиняват,взаимовръзките и взаимозависимостите между тях и причините,които обуславят възникването,протичането и завършването им.Тъй като структурните особености и физиологичните явления в живия организъм са неразделно свързани едни с други и взаимно обус
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия